Na seznam dotazů

Název dotazu: Opravné položky k pohledávkám v konkurzu
Zadáno: 29.11.2004 22:15
Otázka: Naše firma eviduje pohledávku, která byla splatná 8. 4. 1998. V roce 2000 byl na firmu vypsán konkurz a mi naši pohledávku přihlásili. Byla na ni vytvořena opravná položka ve výši 100 %.
Letos říjnu nám bylo zasláno usnesení od krajského soudu o rozvrhu zpeněženého majetku.
Dotaz:
1) Kdy má být zrušena OP a pohledávka odepsána do daňově uznatelných nákladů?
( měla být pohledávka odepsána po 4 letech od data splatnosti nebo ji můžeme odepsat až nám dojdou peníze na základě rozhodnutí na účet?)
Přihlásili jsme do konkurzu pohledávku, která byla splatná 24. 9. 2003. Letos v říjnu byl na firmu vyhlášen konkurz a mi pohledávku přihlásili.
2) V jaké výši budeme tvořit OP na tuto pohledávku v tomto roce a v příštích letech ? Kdy můžeme vytvořit 100 % OP?
Odpověď: Pohledávku za dlužníkem na kterého byl ukončen konkurz je nutno odepsat k datu nabytí právní moci usnesení soudu o rozvrhu zpeněžení majetku. Odpis pohledávky bude daňovým nákladem. V tento den bude současně i rozpuštěna vytvořená opravná položka.
Na pohledávku, která byla přihlášena u soudu ve lhůtě stanovené usnesením soudu o prohlášení konkursu lze dle § 8 odstavec 1 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách vytvořit pohledávku až do výše rozvahové hodnoty pohledávky. Vzhledem ke skutečnosti, že lze vytvořit 100% opravnou položku již v roce vyhlášení konkurzu, v dalších letech již žádné opravné položky tvořit nebudete.