Na seznam dotazů

Název dotazu: Nájem za korunu
Zadáno: 18.11.2004 13:34
Otázka: Společnost s r. o. (zajišťuje správu a údržbu obecního majetku) na základě nájemní smlouvy užívá nebytový prostor za symbolickou částku 1 Kč/ročně (provozní náklady si hradí). Vzhledem k tomu, že se jedná o podnikatelský subjekt, máme za to, že nájem za 1 Kč/ročně je neadekvátní a předmětná společnost by měla platit nájem NP dle schválených zásad. Žádáme o sdělení stanoviska (zda je to v souladu s platnými předpisy, v opačném případě, co se porušuje).
Odpověď: Z údajů uvedených v dotazu vyplývá, že společnost s ručením omezený poskytuje určité služby obci a obec poskytuje společnosti pronájem nebytových prostor za velice nízké nájemné.
Je velice pravděpodobné, že by správce daně tuto situaci posoudil dle § 2 odstavec 7 zákona o správě daní a poplatků, jako tzv. zastřený stav.
Dle § 7 odstavec 1 zákona o účetnictví jsou účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Aby účetní závěrka podávala věrný a poctivý obraz musí obec účtovat o výnosech z nájmu a o nákladech za správu obecního majetku, a společnost musí účtovat o nákladech na nájem nebytových prostor a o výnosech z poskytování služeb obci.
Pro úplné posouzení daného případu je uvedeno v dotazu málo informací. Je však velice pravděpodobné, že by obec i společnost při uplatňování výše uvedeného postupu došly k jinému výsledku hospodaření i základu jak u daně z příjmu tak i daně z přidané hodnoty.