Na seznam dotazů

Název dotazu: Změna ve vykazování výdajů
Zadáno: 12.10.2004 23:56
Otázka: Podnikatel vedl až do roku 2000 jednoduché účetnictví. V roce 2001 uplatnil v daňovém přiznání náklady paušálem ve výši 50 % (zemědělec). Ve výkaze o majetku a závazcích v ř. zásoby byl vykázán drobný hmotný majetek. Bylo nutné tento drobný hmotný majetek dodanit, když je veden pouze v pomocné evidenci, je v používání a nejsou to tedy zásoby. Dále mám dotaz, zda v tomto případě při změně uplatňování nákladů je nutné dodanění i promlčené pohledávky z roku 1996. Podnikatel nepřerušil ani neukončil činnost, takže pohledávka nadále figuruje v účetnictví a případě, že by snad byla zaplacena bude zúčtována do příjmu. Navíc podnikatel od roku 2002 opět uplatňuje skutečné náklady.
Odpověď: Postup při změně způsobu uplatňování výdajů je stanoven v § 23 odstavec 8. Dle tohoto ustanovení byl poplatník který v roce 2000 vedl jednoduché účetnictví a v roce 2001 začal uplatňovat výdaje paušální částkou povinen:

zvýšit svůj základ daně za rok 2000
• o cenu nespotřebovaných zásob,
• o zůstatky vytvořených rezerv
• o výši pohledávek
s výjimkou pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y):
o za dlužníkem u něhož soud zamítl návrh na prohlášení konkursu nebo zrušil konkurs, a to pro nedostatek majetku dlužníka,
o za dlužníkem který je v konkursním a vyrovnacím řízení, na základě výsledků konkursního a vyrovnacího řízení,
o za dlužníkem který zemřel, a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na dědicích dlužníka,
o za dlužníkem, který byl právnickou osobou a zanikl bez právního nástupce a věřitel nebyl s původním dlužníkem ekonomicky nebo personálně spojenou osobou anebo fyzickou osobou blízkou,
o za dlužníkem na jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je uplatňována veřejná dražba, a to na základě výsledků této dražby,
o za dlužníkem jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je postižen exekucí, a to na základě výsledků provedení této exekuce.


snížit svůj základ daně za rok 2000
• o výši závazků

Drobný majetek v ustanovení § 23 odstavec 8 uveden není a z tohoto důvodu o něj poplatník základ daně zvyšovat nebude.
Naopak o výši pohledávky je třeba základ daně upravit. Tuto skutečnost neovlivní ani její případné promlčení.