Na seznam dotazů

Název dotazu: Zrušení registrace k DPH
Zadáno: 8.10.2004 01:08
Otázka: Podnikatel fyzická osoba (daňová evidence) postavil v roce 1994, kdy nebyl plátce DPH, na vlastním pozemku prodejnu. V roce 1998 provedl rozšíření prodejny a stal se plátcem DPH (byl proveden odpočet DPH). V srpnu 2004 přerušil podnikatelskou činnost a odhlásil se z DPH (Finanční úřad k 28. 9. nezaslal zrušení registrace). Prodejnu včetně jejího zařízení bude od 1. 9. 2004 pronajímat dle § 9 zákona o dani z příjmu.
Nevím jak se vypořádat s DPH při změně režimu, kdy zařízení prodejny bylo již plně odepsáno a část prodejny byla pořízena za doby neplátce a část za doby plátce DPH. Dále bych ráda věděla, zda se DPH vypořádává i z drobného dlouhodobého majetku (účtovaného do nákladů), který při zrušení registrace DPH nebyl prodán.
Pronajímatel a nájemce se dohodli na kauci, která bude zaplacena ve splátkách a po ukončení nájmu v plné výši vrácena. Žádám o radu, jakým způsobem zanést tuto kauci do účetnictví, a zda se z kauce (z hlediska pronajímatele) odvádí DPH.
Pokud FÚ nezruší registraci DPH k 30. 9. 2004, odvádí se DPH z přijaté částky za nájem prodejny?
Odpověď: Vypořádání odpočtu daně při změně režimu

Dle § 74 odstavec 5 je plátce při zrušení registrace povinen snížit nárok na odpočet daně z obchodního majetku evidovaného, nebo který měl být evidován, ke dni zrušení registrace, pokud u tohoto majetku nebo jeho části uplatnil odpočet daně.
Tato povinnost se týká i dovezeného zboží, které plátce užívá na základě smlouvy o finančním pronájmu, pokud bylo propuštěno do režimu volného oběhu a není k datu zrušení registrace součástí obchodního majetku plátce.

Snížení nároku na odpočet provede plátce v daňovém přiznání za poslední zdaňovací období před zrušením registrace.

Výpočet snížení nároku na odpočet
• u pořizovaného nedokončeného dlouhodobého hmotného
• u dlouhodobého nehmotného majetku
• u zásob
je částka snížení nároku na odpočet daně ve výši uplatněného odpočtu daně u tohoto majetku.

U majetku vytvořeného vlastní činností, s výjimkou dlouhodobého majetku (viz dále) se snížení nároku na odpočet daně vypočte, tak jako by částka vlastních nákladů, případně reprodukční pořizovací ceny určená podle zákona o oceňování byla cenou včetně daně.

U dlouhodobého majetku:
• hmotného, jehož vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč,
• nehmotného, jehož vstupní cena je vyšší než 60 000 Kč.
Úpravy nároku na odpočet se dle § 78 odstavec 1) týkají pouze dlouhodobého majetku, pořízeného v období pěti po sobě jdoucích kalendářních rocích, počínaje rokem pořízení do konče datem ukončení registrace.
Jak vyplývá z dotazu, prodejna byla pořízena v době delší než 5 let před ukončením registrace a proto se tohoto majetku žádné snižování nároku na odpočet týkat nebude.

V případě majetku pořízeného v době kratší než 5 let před zrušením registrace se částka snížení nároku na odpočet daně vypočítá jako podíl, v jehož jmenovateli je číslo 5 a v čitateli součin:

• daně na vstupu při pořízení majetku, který je předmětem úpravy odpočtu daně,
• rozdílu mezi ukazatelem nároku na odpočet daně ke dni provedení úpravy odpočtu daně a ukazatelem nároku na odpočet daně
o ke dni pořízení majetku, pokud je úprava odpočtu daně prováděna poprvé, nebo
o ke dni provedení předchozí úpravy odpočtu daně
• počtu roků zbývajících do konce období pro úpravu odpočtu daně, do počtu roků se započítává i rok, ve kterém je úprava odpočtu daně prováděna.

Ukazatelem nároku na odpočet daně je
• číslo 0, pokud plátce nemá nárok na odpočet daně,
• číslo 1, pokud plátce má nárok na odpočet daně v plné výši, nebo
• hodnota posledního vypočteného vypořádacího koeficientu, pokud je plátce povinen nárok na odpočet daně krátit.

Popsaný postup krácení nároku na odpočet u dlouhodobého majetku vysvětlím na příkladu:
Podnikatel si v roce 2001 pořídil nákladní automobil u kterého měl nárok na odpočet DPH 100 000 Kč.

Snížení nároku se vypočte:
(DV x (UNO1- UNO2) x PL)/5

Přičemž:
• DV – Daň na vstupu při pořízení majetku (100 000 Kč)

• UNO1 – Ukazatel nároku na odpočet daně v roce provedení úpravy (v roce zrušení registrace). V roce zrušení registrace je ukazatel UNO1 = 0

• UNO2 – Ukazatel nároku na odpočet daně v roce předchozí úpravy (v roce pořízení majetku) V roce pořízení automobilu měl poplatník plný nárok na odpočet, z tohoto důvodu je ukazatel UNO1 = 1

• PL – Počet let zbývajících do konce pětileté lhůty pro úpravu odpočtu daně. Do počtu let se započítává i rok, ve kterém je úprava odpočtu prováděna. V případě pořízení majetku v roce 2001 končí lhůta pro odpočet daně v roce 2005. Pokud se zrušení odpočtu provede v roce 2004, uvede se počet let 2 (rok 2004 a 2005)

Po doplnění hodnot vychází výše krácení nároku na odpočet 40 000 Kč. (100 000 x (0-1) x 2)/5= -40 000.

U drobného majetku, jehož cenu plátce daně zahrnoval přímo do nákladů a již ho ve svém obchodním majetku neeviduje, není povinnost odpočet daně snižovat.


Uplatňování daně u nájmu

Obecně je nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor dle § 56 odstavec 4 od daně z přidané hodnoty osvobozen. Pokud plátce uskutečňuje osvobozené plnění, nemá nárok na odpočet daně na vstupu u přijatých plnění.
Z tohoto důvodu zákon v § 56 odstavec 5 umožňuje plátcům se rozhodnout, že u nájmu pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor jiným plátcům pro účely uskutečňování jejich ekonomických činností uplatnit daň. Plátce je povinen oznámit správci daně nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření nájemní smlouvy uplatňování daně u nájmu.

Kauce
Pokud se bude jednat o kauci či jistinu jako zástavní právo, tedy za splnění podmínek daných občanským zákoníkem, nejedná se z hlediska zákona o DPH o platbu před uskutečněním zdanitelného plnění a nevzniká povinnost přiznat daň na výstupu. V účetnictví ji budete evidovat jako přijatou dlouhodobou zálohu.