Na seznam dotazů

Název dotazu: Změna odpisové skupiny u budovy
Zadáno: 7.2.2018 14:17
Otázka: A.s. má ve svém majetku nemovitost /v KN vedena jako objekt občanské vybavenosti/, která je odepisována ve sk. 5 /30let/.
Byla využívána jako sklad. V roce 2017 spol. provedla její celkovou rekontrukci cca 5 mil. Kč.
Nyní bude z části cca 70% využívána k ubytování /vytvořeno 7 pokojů pro hosty/a z části cca 30% je vybudováno bistro /vývařovna, bar, zázemí/- bude sloužit jak pro hosty ubytované, tak pro veřejnost i zaměstnance.
V kolaudačním souhlasu je uvedeno :
změna dokončené stavby spočívající v dispozičních změnách pro změnu v užívání na hotelovou jídelnu a rozšíření ubytování.
Dle p.majitele v KN bude stále vedena jako objekt občanské vybavenosti a chtěl by odpisy ponechat v 5.sk. Domnívám se, že budeme muset přeřadit do 6.odp.s. a odepisovat 50let. Děkuji za odpověď.
Odpověď: Stavební dílo (dům, budova, stavba) se dle § 30 odstavec 1) zákona o daních z příjmů, zařazuje do odpisové skupiny podle jeho hlavního užívání v souladu se stavebními předpisy. Při užívání budovy k několika účelům (ubytovací a stravovací služby) je pro zařazení do odpisové skupiny rozhodující převažující podíl užívání na celkové využitelné podlahové ploše. Pro zatřídění do odpisové skupiny není podstatný zápis do katastru nemovitých věcí, ale účel užívání dle kolaudačního souhlasu.
Tazatel uvádí, že stavba do doby rekonstrukce sloužila jako sklad a byla odepisována v páté odpisové skupině. Po rekonstrukci v roce 2017 došlo ke změně užívání a převažujícím účelem užívání bude nově poskytování ubytovacích služeb. Budovy hotelů a obdobných ubytovacích zařízení jsou v příloze č. 1 zákona o daních z příjmů zatříděny v šesté odpisové skupině s dobou odepisování 50 let a poplatník má povinnost danou v ustanovení 30 odstavec 1 ZDP provést ve zdaňovacím období ve kterém ke změně došlo nové zatřídění a přeřadit budovu do šesté odpisové skupiny.