Na seznam dotazů

Název dotazu: Stavební práce v EU
Zadáno: 2.10.2004 10:18
Otázka: 1) Na základě smlouvy o dílo uzavřené s českou firmou jsme dodali truhlářské prvky pro zařízení Velvyslanectví ČR v Tallinu (EU – Estonsko). Fakturovali jsme s DPH 19 %. Následně byla uzavřena se stejnou firmou smlouva o dílo na montáž těchto prvků na velvyslanectví v Tallinu. Faktura byla vystavena včetně DPH 19 % (za místo plnění jsme považovali ČR, jelikož se jedná o vyslanectví, tudíž české území). Je tento způsob fakturace ohledně DPH správný?
Odpověď: Z dotazu není zcela zřejmé zda se jedná o stavební práce, tedy o služby vztahující se k nemovitosti. V této odpovědi budu předpokládat, že tomu tak je. Pokud by se jednalo dodání zboží s montáží, daňový režim by byl podobný.
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v § 9 stanovuje, že místo plnění při poskytnutí služby se považuje místo, kde má osoba poskytující službu sídlo nebo místo podnikání. Z tohoto obecného pravidla jsou dále uvedeny výjimky.
Jedna z těchto výjimek se vztahuje právě na stavební práce, tedy na služby vztahující se k nemovitosti. Místo plnění u služeb vztahujících se k nemovitosti se dle § 10 odstavec 1 považuje místo, kde se nemovitost nachází.
Pokud budou tedy stavební práce prováděny na nemovitosti nacházející se na území Estonska, místem plnění bude Estonsko a není podstatné zda se jedná o české vyslanectví nebo nikoliv.
Z tohoto důvodu tato služba nebude předmětem zdanění v České republice a dále je nutno postupovat dle Estonského zákona o DPH.
Pokud by stavební práce byly poskytnuté osobě registrované k dani v Estonsku, tuzemský plátce by je účtoval v ceně bez DPH a daň by byl povinen přiznat příjemce služby. V daném případě jsou služby poskytnuty českému odběrateli, tedy osobě která není v Estonsku registrovaná k dani a z tohoto důvodu se poskytovatel této služby bude pravděpodobně muset registrovat v Estonsku k DPH. Z tohoto důvodu doporučuji kontaktovat estonského daňového poradce.