Na seznam dotazů

Název dotazu: Prodej jednotky na přelomu období
Zadáno: 26.1.2018 15:30
Otázka: Naše s.r.o. prodává bytovou jednotku v novostavbě, evidováno na účtě 123.
Protože jde o vyšší částku, chci si raději ověřit správnost účtování a odvodu daní na přelomu období.
Fakta:
• Právní účinky zápisu: 1.12.2017
• Zapsáno: 28.12.2017
• Výpis z katastru doručen dne 2.1.2018
Byt nebyl předán před datem doručení výpisu z katastru, taktéž úhrada za jednotku nebyla před doručením výpisu z katastru vydána z notářské úschovy.

Zaúčtování:
• 1.12.17 - právní účinky zápisu vyřazení ze zásob 583/123
• 1.12.17- právní účinky zápis - proúčtování do výnosu 385/602
• Vystavení daňového dokladu dne 2.1.2018 - zúčtování příjmu příštích období 311/385 - zúčtování odvodu DPH 311/343
Je tento postup správný?
Odpověď: Datum účetního případu při převodu vlastnictví nemovitých věcí upravuje prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví č. 500/2002 Sb., v § 56 odstavec 10. Při převodu vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí, se o této nemovité věci účtuje ke dni doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. V daném případě k datu 1.12.2017 zaúčtujete vyřazení 583/123 a zaúčtujete výnos 385/602.Podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí uvede účetní jednotka v inventurních soupisech a v příloze účetní závěrky.

Z pohledu daně z přidané hodnoty se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání nemovité věci nabyvateli do užívání nebo dnem doručení vyrozumění, ve kterém je uveden den zápisu změny vlastnického práva, a to tím dnem, který nastane dříve. Tazatel uvádí, že byt před datem doručení vyrozumění nebyl předán. Proto datum uskutečnění zdanitelného plnění nastalo dnem doručení, tedy dnem 2.1.2018. K tomuto datu vystaví plátce daňový doklad a zaúčtuje 311/385 + 311/343. Navržený postup tazatelem je správný.