Na seznam dotazů

Název dotazu: Výstavba sociálních rodinných domků
Zadáno: 12.1.2018 13:36
Otázka: Tuzemská stavební společnost provádí výstavbu rodinných domků (splňují podmínky sociálního bydlení), současně je povinna vybudovat inženýrské sítě (vodovod, komunikace, veřejné osvětlení a další).
V současnosti společnost veškeré náklady na inženýrské sítě a stavební práce účtuje na účet 042.
Jakmile bude docházet k prodeji rodinných domků, jakým nejvhodnějším způsobem provádět z účtu 042 rozpouštění do nákladů.
Inženýrské sítě budou předány obci nebo provozovatelům.
Prodejní cena bude tvořena z prodeje pozemku, rodinného domku a příspěvku na inženýrské sítě. Jaká se uplatní sazba DPH u prodeje?
V případě rozpouštění výdajů na inženýrské sítě do daňově uznatelných nákladů lze použit ustanovení na vyvolanou investici nebo § 24 odst. 2 písm. zc) ZDP či jiné zákonné ustanovení.
Odpověď: Rodinné domy, jejichž podlahová plocha stanovená podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí nepřesahuje 350 m2, jsou považovány zákonem o dani z přidané hodnoty za stavby pro sociální bydlení.
První snížená sazba daně (15%) se uplatní při dodání stavby pro sociální bydlení včetně pozemku, jehož součástí není jiná stavba než stavba pro sociální bydlení.
Úhrada za připojení rodinného domu na inženýrské sítě je považována za vedlejší plnění a jejich daňový režim bude sledovat režim hlavního plnění a budou také účtovány ve snížené sazbě DPH.

Na účtu 042 se dle § 7 odstavec 8 vyhlášky 500/2002 Sb., účtuje o nedokončeném dlouhodobém hmotném majetku. Položka B.II.5.2. rozvahy má obsahovat pořizovaný dlouhodobý hmotný majetek po dobu jeho pořizování do uvedení do stavu způsobilého k užívání. Na účet pořízení majetku by stavební firma účtovala o domech, které bude využívat pro pronájem, případně jako vzorové stavby. O domech určené pro prodej by mělo být účtováno jako o zásobách.

Náklady na vybudování související infrastruktury (komunikace, chodníky a inženýrské sítě) budou považovány za podmíněné investiční výdaje a budou součástí pořizovací ceny hlavního aktiva (rodinných domů). Z ekonomického pohledu musí investor příslušné podmíněné investiční výdaje vynaložit, jinak by investiční záměr (stavbu rodinných domů) nebylo možné uskutečnit. Pokud účetnictví má podávat věrný obraz finanční situace a odpovídat ekonomické podstatě transakce, podmíněný investiční výdaj musí být součástí pořizovací ceny hlavního aktiva ve smyslu ustanovení § 25 odst. 5 zákona o účetnictví. Na jednotlivé rodinné domy budou vynaložené investiční výdaje poměrným způsobem rozděleny. Takto stanovená pořizovací cena bude převzata i pro daňové účely podle § 23 odstavec 2 písmeno a) zákona o daních z příjmů.