Na seznam dotazů

Název dotazu: Místo plnění u provize za zprostředkování prodeje nemovitosti
Zadáno: 22.12.2017 13:40
Otázka: Český subjekt, plátce DPH, vystavuje fakturu za zprostředkování prodeje nemovitosti, která se nachází na území ČR. Odběratelem je firma ze Singapuru, která nemá v ČR sídlo ani místo podnikání ani stálou provozovnu. Bude se tato služba považovat za službu spojenou s nemovitostí a česká firma uplatní DPH na výstupu?
Odpověď: Zákon o dani z přidané hodnoty v § 10 odstavec 1) stanovuje, že místem plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci, včetně služby znalce, odhadce a realitní kanceláře, služby ubytovací, udělení práv na užívání nemovité věci a služby při přípravě a koordinaci stavebních prací, jako jsou zejména služby architekta a stavebního dozoru, je místo, kde se nemovitá věc nachází.
Ustanovení dále upřesňuje prováděcí nařízení Rady EU.č 1042/2013, kde je k zprostředkovatelským službám uvedeno:
Služby související s nemovitostí podle článku 47 směrnice 2006/112/ES zahrnují pouze služby, které mají dostatečně přímou souvislost s danou nemovitostí, to se vztahuje zejména na tyto případy:
Článek 31a odstavec 2) písmeno p) zprostředkování v případě prodeje, pachtu nebo pronájmu nemovitosti a při zřizování nebo převodu některých práv k nemovitosti nebo věcných práv k nemovitosti (ať již jsou nebo nejsou považována za hmotný majetek), kromě zprostředkování při poskytování ubytování v hotelech nebo místech s podobnou funkcí, jako jsou prázdninové tábory nebo místa upravená k využívání jako tábořiště, pokud zprostředkovatel jedná jménem a na účet jiné osoby.
Lze tedy shrnout, že ze zákona o DPH i z nařízení RADY jednoznačně vyplývá, že zprostředkování prodeje nemovitosti je služba s místem plnění v ČR a bude účtována vždy s DPH bez ohledu na to, komu je poskytována.