Na seznam dotazů

Název dotazu: Předčasné ukončení leasingu
Zadáno: 2.10.2004 10:17
Otázka: S. r. o., plátce DPH, má uzavřenu LS u CAC Leasing na 2 os. automobily a splaceno 17 splátek. Pro nedostatek fin. prostředků musí ukončit LS:
a) Vrácení najaté věci. Je nájemné a podíl na akontaci daňově uznatelné?
b) Její společník (prokurista, s 50 % podílem) chce převod LS na svou osobu, jako OSVČ (neplátce DPH). Co musí jednatel společnosti požadovat, jakou částku, od společníka při postoupení nájemní smlouvy, za předpokladu souhlasu leas. společnosti, aby uhrazené nájemné, uhrazená akontace a poplatek byly pro s. r. o. daňově uznatelné a to i z hlediska § 23 odst. 7? Domnívám se, že by měl s. r. o. uhradit poměrnou část akontace a poplatku vč. DPH. Musí jednatel požadovat i tzv. odstupné? Pokud ano, jaká bude sazba DPH?
Odpověď: Předčasné ukončení leasingové smlouvy
Pokud bude předčasně ukončena leasingová smlouva, považuje se dle § 24 odstavec 6 zákona o daních z příjmů tato smlouva pro účely zákona o daních z příjmů, od data uzavření za prostou smlouvu o pronájmu, kdy se po skončení nájemní smlouvy najatý majetek vrací pronajímateli. Přitom daňovým výdajem je pouze poměrná časově rozlišená část nájemného.

Postoupení leasingové smlouvy
Při postoupení leasingové smlouvy bude pro postupitele (společnost) daňovým nákladem časově rozlišené nájemné a dále poměrná část akontace.
Pokud by postupník (prokurista) uhradil společnosti odstupné, podléhalo by DPH ve výši základní sazby daně. Pro postupníka by výše odstupného nebyla dle § 25 odstavec 1, písmeno ze) zákona o daních z příjmů daňovým výdajem.