Na seznam dotazů

Název dotazu: Demolice stavby z důvodu nové výstavby
Zadáno: 29.11.2017 22:03
Otázka: Naše společnost koupila pozemek na výstavbu haly. Součástí pozemku jsou i stavby, které zasahují do půdorysu plánované haly i samostatně stojící objekty. Jedna ze zasahujících staveb (zemědělský přístřešek) bude částečně prodána, částečně zdemolována. Další stavba bude kompletně zdemolována.
1) V případě staveb zasahujících do půdorysu plánované haly nelze uvažovat o odepsání zůstatkové ceny. Pořizovací cena staveb se stane součástí PC budoucí haly, popř. veškeré náklady na demolici budou účtovány na účet pořízení 042? Je tento postup správný?
2) Jak by to bylo v případě samostatně stojícího objektu, který nezasahuje do půdorysu budoucí haly? Zatím uvažujeme, že ponecháme pro provozní účely. V případě demolice je na objekt nahlíženo jako na samostatnou nemovitost nebo také jako na součást budoucí stavby? Byly by zůstatková cena objektu daňově uznatelnou položkou a náklady na demolici provozním nákladem? Mění se něco, pokud by došlo k demolici ve stejném roce jako v roce koupě? Nebo je i tady uvažováno jako v případě ostatních dvou staveb dle bodu 1) ?
Odpověď: Zákon o daních z příjmů uvádí v § 29 odstavec 1) poslední věta), že v případě stavebního díla odpisovaného podle zákona o daních z příjmů, které je likvidováno v souvislosti s výstavbou nového stavebního díla nebo jeho technickým zhodnocením, je součástí vstupní ceny nového stavebního díla daňová zůstatková cena likvidovaného stavebního díla.
Z výše uvedeného textu zákona vyplývá, že pro určení objektů, jejichž zůstatková cena bude vstupovat do vstupní ceny nového stavebního díla, není podstatné, zda zdemolovaný objekt zasahuje nebo nezasahuje do půdorysu nově plánované haly. Podstatné je, zda objekt bude likvidován v SOUVISLOSTI s výstavbou nové haly. To znamená, že do vstupní ceny nové haly bude zahrnována zůstatková nejen objektů, které leží přímo v půdorysu nově budované haly, ale všech objektů, které jsou v SOUVISLOSTI s výstavbou nové haly zlikvidovány.