Na seznam dotazů

Název dotazu: Zařazení hmotného majetku
Zadáno: 29.11.2017 22:00
Otázka: Dobrý den, s.r.o. nakoupila nemovitost s pozemkem pod ní a vedlejším pozemkem.
• Součástí kupní smlouvy nebylo rozdělení ceny za pozemky a nemovitost.
• Nemovitost byla rekonstruována, opravena, zkolaudována.
• Jakým způsobem určíme cenu nemovitosti pro zařazení do majetku a cenu pozemků?
• Úpravy na vedlejším pozemku byly fakturovány zvlášť, všechny ostatní faktury jsou za rekonstrukci budovy.
• Pokud necháme zhotovit posudek, podle něj určíme procentní podíl pozemků a budovy na kupní ceně a tímto přepočtem určíme cenu po provedené investici, neúměrně tím zvýšíme cenu neodepisovaného pozemku.
Stačilo by nechat vyhotovit znalecký posudek na pozemky a zařadit je do majetku v této ceně? Děkuji
Odpověď: Pozemky pořízené kupní smlouvou nelze zařazovat do majetku v ceně stanovené znaleckým posudkem. Pořizovací cenou bude cena kupní. Pokud není v kupní smlouvě cena stavby a pozemku uvedena samostatně, bude účetní jednotka postupovat dle § 24 odst. 3 písm. b) zákona o účetnictví, který je dále rozveden § 61a odstavec 3 prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Dle uvedených ustanovení se kupní (pořizovací) cena rozúčtuje poměrným způsobem, přitom se vychází z poměru ocenění složek majetku (stavby a pozemku) znalcem nebo kvalifikovaným odhadem.
Znalecký posudek, případně kvalifikovaný odhad je nutno vyhotovit ke stavu a dni uzavření kupní smlouvy. V posudku se nebude brát zřetel na pozdější provedené investice.