Na seznam dotazů

Název dotazu: Pronájem nemovité věci - daň z příjmu
Zadáno: 6.11.2017 16:45
Otázka: Společnost s ručením omezeným, zabývá se realitní činností (zprostředkování pronájmu nemovitostí).
Tato společnost si sama pronajala objekt, který dále pronajímá, z čehož jí plyne příjem.
Je správný názor, že tento příjem se u s. r. o. daní stejně jako její příjmy plynoucí ze zprostředkování, a to daní z příjmů právnických osob?
2. Stejná situace, ale u fyzické osoby. Příjem plynoucí z "podpronájmu" nemovitosti se bude danit podle §7 - příjem ze živnosti, nebo podle § 10 - příjmy z pronájmu?
Odpověď: Základ daně z příjmů právnických osob se dále nedělí na dílčí základy daně dle kategorií příjmů tak jako je známe u fyzických osob. Základem daně právnické osoby budou jak příjmy ze zprostředkování, tak i příjmy z pronájmu i podnájmu nemovité věci.
U fyzických osob rozlišuje zákon dílčí základy daně dle:
• § 6 - Příjmy ze závislé činnosti
• § 7 - Příjmy ze samostatné činnosti
• § 8 - Příjmy z kapitálového majetku
• § 9 - Příjmy z nájmu
• § 10 - Ostatní příjmy
Pro každý dílčí základ daně stanovuje zákon o daních z příjmů odchylná pravidla jeho výpočtu.
Příjmy z nájmu nemovitých věcí nebo bytů a příjmy z nájmu movitých věcí se u fyzických osob zahrnují do příjmů z nájmu podle § 9 zákona, nebo do příjmů ze samostatné činnosti podle § 7 zákona, jsou-li nemovité věci nebo byty vloženy do obchodního majetku.
Dle pokynu GFŘ D22 se příjmy z nájmu se rozumějí i příjmy plynoucí poplatníkovi v případě, kdy pronajímá nemovité věci (jejich části) nebo byty (jejich části) anebo movité věci, které má sám v nájmu či podnájmu. Proto i příjmy z podnájmu budou u fyzické osoby zdaňovány v kategorii příjmů z nájmu dle § 9 zákona o daních z příjmů. Výjimku tvoří příjmy z příležitostného nájmu a podnájmu věci movité, které se zdaňují podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona a příjmů.