Na seznam dotazů

Název dotazu: Pořízení zboží z EU
Zadáno: 2.10.2004 10:16
Otázka: Pokud dovážím zboží z EU, jak mám správně uplatnit DPH na vstupu a výstupu?
Uvedu příklad:
Nakupuji DPH od plátce DPH:
1) Zboží 119 ( z toho 19 DPH, které se ale rozhodnu za plátce zaplatit v ČR, tudíž mu uhradím pouze 100)
Můj rabat činí 100. tzn., že základem daně pro DPH na výstupu je 200 a z toho DPH 38.
Tato varianta se mi zdá být logická, přesto mi na FÚ byla řečena varianta 2., pro mě výhodnější:
2) Když uhradím za zboží 100, bude mi z těchto 100 vráceno 19 a při rabatu 100 tzn. stejném jako v 1. případě bude činit DPH na výstupu také 38, ale 19 mi bude státem vráceno.
Proto se ptám, která z těchto variant přichází v praxi v úvahu.
Dále by mě zajímalo, jak je to s DPH, když nakoupím zboží ze země EU a následně ho prodám také do země EU?
Odpověď: Zákon 235/2004 o dani z přidané hodnoty platný od 1.5.2004 používá termín „vývoz“ a „dovoz“ zboží pouze pro obchod se státy ze třetích zemí (mimo Evropskou unii). Při obchodování v rámci EU se používá termín dodání a pořízení zboží.

Pořízení zboží z jiného členského státu EU
Pokud osoba registrovaná k dani (plátce DPH) pořizuje zboží z jiného členského státu a zboží je odesláno nebo přepraveno do tuzemska, bude pořízení zboží za cenu bez DPH. Tuzemský plátce daň přizná až ve svém daňovém přiznání. Přiznání daně znamená pouze uvedení daně na daňovém přiznání, bez dopadu na peněžní tok plátce.

Plátce je povinen přiznat daň a uvést jí ve svém daňovém přiznání
• ke dni vystavení daňového dokladu,
nebo
• k patnáctému dni v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno.
a to v tom termínu, který nastane dříve.

Náležitosti daňového dokladu při pořízení zboží z jiného členského státu jsou:
• název, sídlo nebo místo podnikání a daňové identifikační číslo osoby registrované k dani v jiném členském státě, která dodává zboží, včetně kódu země,
• obchodní firma nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání a daňové identifikační číslo pořizovatele,
• evidenční číslo daňového dokladu,
• rozsah a předmět pořízení,
• datum vystavení daňového dokladu,
• datum uskutečnění pořízení nebo přijetí platby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě podle toho, který den nastane dříve,
• jednotková cena bez daně, a dále sleva, pokud není obsažena v jednotkové ceně,
• základ daně,
Tyto údaje doplňuje tuzemský plátce:
o základní nebo snížená sazba daně,
o výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlená na desítky haléřů nahoru.


Příklad:
Tuzemský plátce DPH pořizuje zboží od osoby registrované v Německu. Cena zboží je 100 Euro bez DPH a zboží podléhá v tuzemsku základní sazbě daně. Tuzemský plátce daně přepočte cenu v úrovni bez německé DPH na české koruny způsobem stanoveným v § 4 odstavec 4) například kurzem vyhlášeným ČNB platným ke dni vzniku povinnosti přiznat daň. V dané příkladě 30 Kč/Euro. 100 Euro x 30 Kč = 3 000 Kč.

Tuzemský plátce daně doplní na daňový doklad sazbu daně – základní 19%, a výši daně (3000 x 0,19 = 570 Kč)
Takto vypočtený základ daně a daň uvede na svém daňovém přiznání v řádcích č.220 a č.320

Pokud plátce ještě tomtéž zdaňovacím období pořízené zboží prodá v tuzemsku za cenu například 6 000 Kč + 1 140 Kč DPH uvede tuto částku na daňové přiznání v řádku č. 210

Dodání zboží do jiného členského státu EU

V případě dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani jiném členském státu se postupuje obdobně. Není podstatné zda zboží má tuzemský původ a nebo bylo pořízeno z jiného členského státu.
Tuzemský dodavatel dodá zboží v úrovni ceny bez tuzemské DPH a povinnost přiznat daň má odběratel ve svém daňovém přiznání.

Pro osvobození dodání zboží do jiného členského státu zákon stanovuje tyto podmínky:
• zboží je dodáno osobě registrované k dani v jiném členském státě.
• zboží je prokazatelně odesláno nebo přepraveno z tuzemska.
Tyto obě podmínky musí být splněny zároveň a důkazní břemeno leží na poplatníkovi.

Dále má tuzemský plátce povinnost uvést dodávku zboží do tzv. souhrnného hlášení.
Souhrnné hlášení se podává na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí jednou za kalendářní čtvrtletní finančnímu úřadu s daňovým přiznání k DPH.

Daňový doklad při dodání zboží do jiného členského státu
Plátce dodávající zboží do jiného členského státu má povinnost vystavit daňový doklad nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění dodání zboží nebo přijetí platby, pokud platba předchází dodání zboží.

Daňový doklad musí obsahovat:
• obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění,
• daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění,
• název, sídlo nebo místo podnikání pořizovatele,
• evidenční číslo daňového dokladu,
• daňové identifikační číslo pořizovatele, včetně kódu země,
• rozsah a předmět plnění,
• datum vystavení daňového dokladu,
• datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí platby, podle toho, který den nastane dříve,
• jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně,
• základ daně,
• sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona.

Příklad:
Tuzemský plátce dodá zboží na Slovensko osobě registrované k dani na Slovensku za cenu 6 000 Kč bez DPH.

Plátce vystaví daňový doklad na kterém uvede, že dodávka zboží je osvobozena od daně dle § 64 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Hodnotu dodávky uvede plátce na své daňové přiznání do řádku č. 410 a dále na souhrnné hlášení.