Na seznam dotazů

Název dotazu: Nákup pozemků a výstavba bytového domu
Zadáno: 6.11.2017 16:44
Otázka: Firma nakupuje pozemky za účelem nechat postavit na pozemcích bytový dům a po té jednotlivé byty pronajímat. V jakém okamžiku se účtují pozemky na účet 031.
Jeden z pozemků je veden jako vodní plocha-koryto vodního toku umělé.
Jsou pro tento druh pozemku stejná pravidla jako pro ostatní pozemky?
Při výstavbě bytového domu se veškeré náklady do okamžiku kolaudace účtují na účet 042 a dnem kolaudace se dům zařadí do dlouhodobého majetku a začne odpisovat.
Co je součástí vstupní ceny majetku určuje §47 vyhlášky č.500/2002 Sb. Je součástí vstupní ceny i podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu pro připojení odběrného místa k odběru elektřiny?
Setkala jsem se totiž s názorem, že tento podíl by nemusel vstupovat do vstupní ceny bytového domu. Děkuji Vám za odpověď
Odpověď: Pozemky, které nejsou považovány za zásobu se evidují v rozvaze v aktivech pod položkou - B.II.1.1. Tomu odpovídá zaúčtování na účtu skupiny 03 obvykle na účet 031. Pozemky na tento účet účtují (zařazují) k datu právních účinků vkladu do katastru nemovitostí.
Pozemek, který je v katastru nemovitostí veden jako vodní plocha – koryto vodního toku umělé bude mít z pohledu účetních a daňových předpisů shodné zacházení jako ostatní pozemky. To znamená, že pozemek bude zařazen do majetku společnosti datem podání návrhu na vklad. Náklady na pořízení se neodepisují a výdajem se stávají až v okamžiku prodeje pozemku.
Podíl na oprávněných nákladech provozovatele přenosové soustavy spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu bude zcela jistě součástí vstupní ceny nemovitého majetku, výslovně to stanovuje vyhláška č. 500/2002 Sb., v § 47 odstavec 1 písmeno h) bod 1.