Na seznam dotazů

Název dotazu: Prokázání vstupní ceny dlouhodobého majetku
Zadáno: 21.8.2017 16:03
Otázka: Daňový poplatník zakoupil v rámci svého podnikání několik nemovitostí. Některé jsou v 5 a některé v 6 odpisové skupině.
Průběžně na nemovitostech provádí technická zhodnocení, v podstatě každý rok několik. Daňovým výdajem/nákladem je pak uplatněný daňový odpis ze vstupní/zvýšené vstupní ceny majetku.
Lze oprávněně po podnikateli požadovat doložení vstupní ceny majetku po celou dobu odepisování, tedy např. i po 30., 40. letech, kdy ještě bude odepisování probíhat. Není to v rozporu s některou ze zásad daňového řádu, neúměrný požadavek na poplatníka (to aby si poplatník koupil další nemovitost jako archiv, navíc, v jakém stavu budou doklady po 30. letech)?
Odpověď: Správce daně je oprávněn vyzvat dle § 92 odstavec 4 daňového řádu daňový subjekt k prokázání skutečností potřebných pro správné stanovení daně a daňový subjekt má dle § 92 odstavec 3 daňového řádu povinnost prokázat všechny skutečnosti, které je povinen uvádět v daňových tvrzeních a dalších podáních.
Správce daně se má řídit zásadou přiměřenosti obsaženou v ustanovení § 5 odstavec 3 daňového řádu. Tato zásada mu ukládá volit jen takého prostředky, které osoby zúčastněné na správě daní zatěžují co nejméně, ale zároveň ještě umožňují dosáhnout cíle správy daní, tedy správného zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady.
Poplatník v daňovém základu vykázal odpisy majetku nebo jeho technického zhodnocení a proto ho stíhá důkazní povinnost prokázat jejich správnost. Tu lze doložit například kartou majetku a doklady o jejich pořízení. Požadavky správce daně na doložení vstupní ceny by měly být vedeny v souladu se zmíněnou zásadou přiměřenosti. Správce daně může požadovat předložit faktury, na jejichž základě byl majetek před desítkami let pořízen, správce daně by měl však zohlednit skutečnost, že jiné důkazní prostředky bude pro daňový subjekt pořídit již velice obtížné.