Na seznam dotazů

Název dotazu: Převod inženýských sítí
Zadáno: 21.8.2017 16:01
Otázka: Společnost s r. o. A (investor) hradí veškeré poplatky, služby spojené s projektovou dokumentací atd., týkající se vybudování inženýrských sítí na 2 pozemcích ve vlastnictví společnosti a na jednom pozemku patřícím společnosti B.
Jedná se vybudování vodovodu, který bude pak darován obci (předpokládám, že pak by byly potřeba na každou společnost darovací smlouva) buď bezplatně, nebo za úplatu 1 Kč.
Je možná průběžná přefakturace těchto poplatků a služeb v poměru 1/3 nebo je vhodnější vše ponechat na majetkovém účtě spol. A a při ukončení prací přeúčtovat najednou?
Nebo jak nejlépe řešit?
Jak bude vyřešena uplatněná DPH u plynovodu - prozatím nevíme, jak bude řešeno, a elektropřípojek, na které jsou s dodavatelem el. energie již uzavřeny na každou společnost smlouvy o úplatném zřízení věcného břemene (bude z každé společnosti fakturováno s DPH)?
Při bezúplatném zřízení věcného břemene (služebnosti inž. sítě - vedení troleje) vzniká povinnému nějaká daňová povinnost - ať už daň z příjmu, či DPH?
Odpověď: Společnost A buduje inženýrské sítě na svých pozemcích a zároveň na pozemcích společnosti B. Náklady na stavbu budou rozdělovány v poměrné výši. Část nákladů připadající na vybudování sítí na vlastních pozemcích povede společnost A na účtu pořízení majetku a náklady na vybudování sítě na pozemku ve vlastnictví společnosti B bude evidována jako pohledávka za společností B. Okamžik přeúčtování záleží na soukromoprávním ujednání obou společností.
Následně budou sítě převedeny na další subjekty (obec, rozvodné závody). Při bezúplatném převodu vzniká plátci povinnost odvést (vrátit) DPH z ceny bezúplatně převáděného majetku. Zákon o DPH považuje poskytnutí majetku bez úplaty, pokud byl u tohoto majetku uplatněn nárok na odpočet, za použití hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností.
Úplatné zřízení věcného břemene s dodavatelem el. energie podléhá dani z přidané hodnoty v základní sazbě 21%. Bezúplatně zřízená věcná břemena podléhají u povinného dani z příjmů. O hodnotu bezúplatného příjmu zvýší povinný základ daně dle § 23 odstavec 3 písmeno c) bod 14) ZDP a pokud je příjem využit pro dosahování zdanitelných příjmů lze základ daně o stejnou částku i snížit o stejnou částku dle § 23 odstavec 3 písmeno c) bod 8) ZDP. Bezúplatné zřízení věcného břemene není předmětem daně z přidané hodnoty.