Na seznam dotazů

Název dotazu: Pronájem nebytových prostor plátcům i neplátcům a režim krácení DPH
Zadáno: 23.6.2017 09:33
Otázka: Dobrý den, sro vlastní nemovitost s nebytovými prostorami, které pronajímá jak plátcům DPH, tak i neplátcům, tedy osvobozené od DPH.
Jak přistupovat k přijatým plněním týkajícím se činnosti sro jako celku?
Předpokládám, že všechna přijatá plnění, která se týkají nemovitosti jako celku - opravy, revize apod, je nutné uvádět v oddíle krácený nárok pro případ, že by podíl osvobozených plnění z plnění celkem překročil 5 % a nastal by režim krácení nároku na odpočet.
Ale co všechna další plnění představující režii firmy - nákup všech kancelářských potřeb, telefony, služby reklamní, phm firemního auta a řada dalších, to všechno se musí také uvádět v přiznání DPH v oddíle krácený nárok na odpočet, i když k faktickému krácení zatím nedochází?
Nebo se tyto režijní náklady firmy mohou zahrnovat do oddílu plný nárok na odpočet? Podle jakého kritéria máme rozdělit přijatá plnění do oddílu plný nárok na odpočet a krácený nárok na odpočet? Děkuji za odpověď.
Odpověď: Společnost s ručením omezeným vlastní nemovitost, kterou pronajímá plátcům DPH s daní z přidané hodnoty a neplátcům DPH účtuje nájem osvobozený od daně. Mimo tuto činnost plátce vykonává jiné činnosti, které plně podléhají dani z přidané hodnoty.
Při stanovování režimu daně z přidané hodnoty musí plátce rozdělit vstupy do tří skupin.
V první skupině budou přijatá plnění, která se přímo vztahují k osvobozeným plněním na výstupu. Například opravy prostor, které jsou pronajímány neplátcům DPH.
Do druhé skupiny budou zařazena přijatá plnění přímo se vztahující ke všem činnostem, které na výstupu podléhají DPH. Jako příklad lze uvést náklady na nákup zboží.
Do předchozích dvou kategorií je možné zařadit pouze plnění, která mají přímou a bezprostřední vazbu mezi plněním na vstupu a plněním na výstupu. Pokud příslušné náklady netvoří součást ceny uskutečněného plnění, u kterého je nárok na odpočet umožněn (tj. nejsou vynaloženy pro účely tohoto plnění), ale jsou vynaloženy pouze v souvislosti s tímto plněním, nelze nárok na odpočet uplatnit v plné výši a bude krácen koeficientem dle § 76 zákona o DPH.
Do třetí skupiny budou tedy zařazeny veškeré náklady (plnění na vstupu), které nemají přímou a bezprostřední vazbu na uskutečněná plnění s plným nárokem na odpočet nebo na plnění osvobozená od daně. Do této skupiny budou patřit například veškeré režijní náklady společnosti.