Na seznam dotazů

Název dotazu: Výstavba bytového domu
Zadáno: 14.6.2017 10:20
Otázka: Dva občané - nepodnikatelé - se dohodli, že koupí pozemek a postaví nebo nechají postavit bytový dům o 12 bytových jednotkách.
Stavbu provede stavební firma (s.r.o.) jednoho z nich. Pak si dva byty nechají a ostatní prodají nebo pronajmou. Každý z nich bude vlastníkem jedné poloviny pozemku a jedné poloviny domu. Jaké jsou všechny daňové dopady? Kterých předpisů se tato akce dotýká?
Odpověď: Příjmy z prodeje jednotek budou podléhat zejména dani z přidané hodnoty a dani z příjmů. Dále se stavebníci stanou poplatníky daně z nemovitých věcí a je možné, že se na převod jednotek bude vztahovat i daň z nabytí nemovitých věcí.

Z pohledu daně z příjmu budou osvobozeny příjmy z prodeje jednotek, pokud prodávající bude vlastníkem pozemku, jehož součástí bude i bytový dům, po dobu delší než 5 let. Při nesplnění této podmínky bude zisk z prodeje podléhat dani z příjmů fyzických osob ve výši 15%.
Vybudování bytového domu, jeho rozdělení na jednotky a jejich následný prodej je z pohledu zákona o DPH ekonomickou činností. Stavebníci se stanou plátcem DPH při překročení obratu 1 mil Kč za 12 po sobě jdoucích měsíců. Převod jednotek plátcem DPH bude podléhat základní nebo snížené sazbě DPH. Snížená sazba se uplatní pouze u prodeje bytů v bytovém domě, v němž jsou pouze obytné prostory s podlahovou plochou nepřesahující 120 m2. Od DPH by byl převod jednotek osvobozen až po uplynutí 5ti let od vydání kolaudačního souhlasu anebo ode dne kdy mohlo být započato užívání stavby.

Od daně z nabytí nemovitých věcí může být osvobozeno pouze první úplatné nabytí vlastnického práva k dokončené nebo užívané jednotce v bytovém domě, který nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem. Uvedené osvobození se vztahuje pouze na převod jednotek v bytových domech. Převod jednotek v rodinných domech dani z nabytí podléhají.