Na seznam dotazů

Název dotazu: Vstupní cena nemovitosti
Zadáno: 9.5.2017 17:08
Otázka: Právnická osoby koupila nemovitost - pozemek a něm stojící stavbu, a to v prosinci 2016. Jako nabyvatel je zároveň i poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.
Bude tato daň součástí vstupní ceny nemovitostí? Pokud ano, prosíme o odkazy na příslušné ust. zákona o účetnictví, příp. zákona o daních z příjmů. Zároveň prosíme o informaci, zda se daň z nabytí stane v příslušné části součástí ceny pozemku a ve zbylé části součástí vstupní ceny stavby. Děkujeme.
Odpověď: Daň z nabytí nemovitých věcí je dle pokynu Generálního finančního ředitelství D–22 daňovým výdajem v případě, že není součástí ocenění dlouhodobého hmotného majetku podle právních předpisů upravujících účetnictví.
Předpisy upravující účetnictví uvádějí příkladný výčet nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého hmotného majetku ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. Konkrétně v § 47 odst. 1. se uvádí, že součástí ocenění dlouhodobého majetku jsou zejména ve vyhlášce vyjmenované náklady, mezi kterými daň z nabytí uvedena není. To však neznamená, že ostatní náklady, které věcně souvisí s pořízením dlouhodobého majetku, do vstupní ceny nevstupují. V pořizovací ceně mají být zahrnuty veškeré náklady, které s pořízení dlouhodobého hmotného majetku příčinně souvisí a proto je nutné do pořizovací ceny zahrnout i daň z nabytí nemovitých věcí hrazenou nabyvatelem.
Daň bude rozdělena poměrem na jednotlivé složky pořizovaného dlouhodobého hmotného majetku. Daň bude tedy součástí pozemku i stavby.