Na seznam dotazů

Název dotazu: Odpis datové sítě
Zadáno: 25.4.2017 17:03
Otázka: Firma "vybudovala" datovou síť - trasa optického kabelu vedeného po střeše (volně ložený v korytu) objektu -, kde platíme nájem za umístění kabelu, hodnota sítě je 35 000 Kč.
Mohu tuto trasu dát rovnou do nákladů? Nesplňuje limit pro hmotný majetek (výše ceny) a není to technické zhodnocení.
Dále firma zakoupila trasu optického kabelu - část je vedena v zemi a část je vedena katakombami, cena 18.000 Kč - mohu zařadit jako stavbu odpisové skupiny - vedení telekomunikační?
Odpověď: Při rozhodování, zda bude optický kabel účtován do nákladů anebo bude odepisován, je důležitým hlediskem, zda tento kabel je hmotným majetkem z pohledu zákona z příjmů. Případně zda je kabel součástí jiného majetku, obvykle budovy.

Hmotným majetkem jsou samostatné movité věci s cenou vyšší než 40 000 a dále budovy, domy, jednotky a stavby bez ohledu na pořizovací cenu.

Při zařazování volně loženého optického kabelu je nutno posoudit, jestli se jedná o samostatnou movitou věc nebo je kabel součástí jiného zařízení, kterému slouží. Kabel hodnotě 35 000 Kč může být účtován přímo do nákladům pokud je samostatný, případně slouží více movitým věcem.

Součástí stavby bude kabel, který umožňuje funkci a účel stavby a je se stavebním dílem pevně spojen. Náklady na takto zhotovený kabel jsou technickým zhodnocením budovy a zvyšují zůstatkovou cenu budovy.

Optický kabel vedený částečně v zemi bude s největší pravděpodobností stavbou, protože zřízení trasy kabelu bylo pravděpodobně předmětem stavebních prací. U vedení optického kabelu musí být dosaženého předepsaného krytí, musí být ukládán do chrániček a podobně. Takto provedená kabelová trasa pokud bude stavbou a musí být odepisována bez ohledu na pořizovací cenu.