Na seznam dotazů

Název dotazu: Náklady na trvalé odnětí půdy po datu zařazení komunikace do užívání
Zadáno: 7.4.2017 13:35
Otázka: Stavba komunikace byla uvedena do provozu v r. 2014 a součástí její pořizovací hodnoty byl i odvod za trvalé odnětí půdy. Následně v r. 2016 byl orgánem vyměřen další odvod za trvalé odnětí vzniklý na základě geometrického přeměření stavby. Je tento další odvod součástí pořizovací ceny anebo je to již provozní náklad?
Odpověď: Odvody za odnětí zemědělské půdy jsou dle § 47 odstavec 1 písmeno c) prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví č. 500/2002 Sb. součástí ocenění majetku a nemohou být účtovány jako provozní náklad a to i když jsou vyměřeny následně po uvedení stavby do provozu. Pokud v době dokončení stavby není výše odvodů známa, musí poplatník účtovat odhad pomocí dohadných účtů.