Na seznam dotazů

Název dotazu: Prodej domu nepodnikatelem, parkoviště jako nemovitost
Zadáno: 28.3.2017 16:37
Otázka: Pokud si fyzická osoba, nepodnikatel, koupí rodinný dům, který do roka prodá, podléhá tento prodej dani z příjmů?
Je z hlediska daně z příjmů parkoviště nemovitost, či nikoliv? Jedná se mi o ř. 201 v příloze č. 2 přiznání k dani z příjmů fyzických osob.
Odpověď: Prodej nemovité věci, tedy i rodinného domu je od daně z příjmů osvobozen přesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva a jejich prodejem dobu 5 let. Pokud tato podmínka není splněna, osvobozuje zákona o daních z příjmů příjem z prodeje rodinného domu včetně souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem.
V případě, kdy prodávající měl v rodinném domu bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší než 2 roky, může být příjem z prodeje osvobozen za předpokladu, že prodejem získané prostředky využije na uspokojení vlastní bytové potřeby nejpozději do 1 roku následujícího po roce, v němž obdržel příjem z prodeje rodinného domu. Příjem je osvobozen i v případě, že částku odpovídající prodejní ceně vynaložil na obstarání bytové potřeby v době 1 roku prodejem.

Parkoviště může být dle provedení samostatným pozemkem nebo pozemkem jehož součástí je stavba. Vždy se bude jednat o nemovitou věc a příjmy z nájmu se budou také uvádět na řádek 201a přílohy č. 2 daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob.