Na seznam dotazů

Název dotazu: Směna pozemků - pořizovací cena
Zadáno: 27.1.2017 12:05
Otázka: Směňujeme pozemky. V směnné smlouvě je stanovena cena pozemků, zároveň je vyhotoven posudek.
Pro zařazení do majetku je pro nás rozhodující ocenění v směnné smlouvě (propočet podle bonity půdy) a nebo posudek? Zároveň se týká odvodu DPH, směna je posuzována jako prodej.
Odpověď: Směnná smlouva je upravena v § 2184 občanského zákoníku a přiměřeně se u ní použijí ustanovení o kupní smlouvě s tím, že se každá ze stran směnné smlouvy považuje ohledně věci, kterou směnou dává, za stranu prodávající, a ohledně věci, kterou přijímá, za stranu kupující.
U podnikatelů se bude při stanovení pořizovací ceny vycházet z § 47 prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví č. 500/2002 Sb., upravující způsoby oceňování dlouhodobého majetku a vymezující náklady související s jeho pořízením. Dle odstavce 8 uvedeného ustanovení se dlouhodobý hmotný majetek pořízený směnnou smlouvou ocení pořizovací cenou, jsou-li ceny ve smlouvě sjednány, nebo reprodukční pořizovací cenou, nejsou-li ceny ve smlouvě sjednány.
Shodně se bude určovat základ pro výpočet DPH. Pokud jsou ve směnné smlouvě ceny pozemků sjednány, budou základem DPH.