Na seznam dotazů

Název dotazu: Hydraulické výpočty
Zadáno: 2.10.2004 10:12
Otázka: Objednatelem – tuzemským plátcem DPH byly objednány hydraulické výpočty a návrhy hydraulických částí jedné řady výrobku (stroje) o pěti velikostech, které dle smlouvy o dílo přechází do majetku objednatele, doba použitelnosti je delší než 1 rok a to
1) U osoby registrované k DPH v jiném členském státě v hodnotě 180 000 Kč
2) U osoby neregistrované k DPH v jiném členském státě (neplátci DPH) v hodnotě 180 000 Kč
Otázky:
1) Jedná se ve smyslu zákona o dani z příjmů o pořízení nehmotných výsledků výzkumu a vývoje s dobou odpisování 72 měsíců?
2) Jedná se ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty o poskytnutí služby?
3) Vzniká v případě poskytnutí této služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě povinnost přiznat a zaplatit daň v základní sazbě odběrateli v tuzemsku?
4) Jedná se v případě poskytnutí této služby osobou neregistrovanou k dani v jiném členském státě o plnění, které není předmětem daně z přidané hodnoty?
Odpověď: Daň z příjmů
Zákon o daních z příjmů v § 32a zavádí od 1.1.2004 odpisy nehmotného majetku. Dle tohoto ustanovení se odepisuje nehmotný majetek u něhož jsou splněny tyto tři podmínky a to současně:

• majetek byl nabyt úplatně, vkladem společníka nebo tichého společníka nebo člena družstva, přeměnou, darováním nebo zděděním, nebo vytvořen vlastní činností za účelem obchodování s ním nebo k jeho opakovanému poskytování
• vstupní cena je vyšší než 60 000 Kč
• doba použitelnosti je delší než jeden rok;


Dobou použitelnosti se rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou činnost nebo uchovatelný pro další činnost nebo může sloužit jako podklad nebo součást zdokonalovaných nebo jiných postupů a řešení včetně doby ověřování nehmotných výsledků.


Hydraulické výpočty a návrhy hydraulických částí v ceně 180 000, které budou sloužit k výrobě strojů a budou používány dále než 12 měsíců splňují nepochybně všechny tři zákonné podmínky a z tohoto důvodu budou zahrnovány do daňových nákladů prostřednictvím odpisů.
Doba odepisování je stanovena v § 32a odstavec 4) na 72 měsíců.

Daň z přidané hodnoty
Pro správné určení, jakým způsobem bude daná služba zdaňována, je třeba ji zatřídit do jednotlivých odstavců §9 a §10 zákona o DPH.
Hydraulické výpočty a návrhy dle mého názoru spadají pod režim § 10 odstavec 6. Zde pod písmenem a) je uveden:
• převod a postoupení autorského práva, patentu, licence, ochranné známky a podobného práva,
případně pod písmenem c) jsou uvedeny:
• poradenské, inženýrské, konzultační, právní, účetní a jiné podobné služby,
Při poskytnutí těchto služeb
• zahraniční osobou povinnou k dani (podnikatelem se sídlem mimo EU)
nebo
• osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, která nemá v tuzemsku sídlo, místo podnikání nebo provozovnu,

tuzemskému plátci, je místem plnění tuzemsko (§10 odstavec 7).

Protože by však bylo obtížné, aby zahraniční osoba, případně plátce z jiného čl. státu odváděl DPH v České republice, stanovuje zákon v §15 odstavec 1) tuto povinnost příjemci této služby, tedy tuzemskému plátci. Tuzemský plátce je povinen daň přiznat a zaplatit, ale současně po splnění zákonných podmínek má nárok na odpočet daně.

Pokud by tuzemský plátce nakoupil výpočty od osoby nezaregistrované k dani, tato osoba je osvobozena od uplatňování DPH a z tohoto důvodu by se tohoto plnění vůbec daň z přidaného hodnoty netýkala.