Na seznam dotazů

Název dotazu: Darovací daň
Zadáno: 6.12.2016 17:20
Otázka: Dobrý den, moje babička mi přenechává část pozemku. Zajímá mě, zda musím přiznávat nějakou darovací daň, nebo zda je příbuzenstvo od tohoto osvobozeno? Dále mě zajímá, jaký je další postup, při převodu pozemku. Necháváme dělat geometrický plán a jaké jsou další kroky? Co vše je potřeba zaplatit a kde nahlásit?
Odpověď: Darování a ostatní bezúplatné příjmy podléhají dani z příjmů. Zákon o daních z příjmů osvobozuje v § 10 odstavec 3 ZDP kromě jiného bezúplatné příjmy od příbuzného v přímé linii, proto bude darování pozemku babičkou vnučce osvobozeno od daně.
V případě, že by hodnota daru přesahovala částku 5 mil kč, má obdarovaný povinnost dle § 38v ZDP oznámit přijetí daru finančnímu úřadu do termínu pro podání daňového přiznání.
Při dělení pozemku je nejprve nutné nechat vypracovat geometrický plán. Geometrický plán zašle geometr na příslušný katastrální úřad s žádostí o potvrzení geometrického plánu.
Potvrzený geometrický plán odsouhlasený stavebním úřadem, darovací smlouva a souhlasným prohlášením o shodě na průběhu hranic pozemků budou přílohou návrhu na vklad do katastru nemovitostí.
Pozemky podléhají dani z nemovitých věcí, která se platí dle stavu k 1. lednu příslušného roku. Za rok ve kterém k 1. lednu bude změna vlastnictví (právní účinky vkladu) evidována v katastru nemovitostí, musí být podáno daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Daňové přiznání bude podávat jak dárce z důvodu snížení výměry pozemku tak i obdarovaný.