Na seznam dotazů

Název dotazu: Pozemek - zastavitelný dle ÚR a DPH
Zadáno: 25.11.2016 10:27
Otázka: Společnost vlastní pozemek, který je v územním plánu veden jako pozemek zastavitelný pro funkci bydlení, sítě technické infrastruktury jsou vedeny v přilehlých komunikacích, avšak nejsou realizovány přípojky na předmětný pozemek a avšak není vydáno územní rozhodnutí a ani stavební povolení.
Pokud je společnost plátcem DPH, musí z případného prodeje tohoto pozemku odvést DPH? Pokud společnost není plátcem DPH musí nebo nemusí se stát plátcem DPH, a tím tedy musí nebo nemusí odvést DPH z prodeje tohoto pozemku?
Odpověď: Směrnice Rady EU k DPH č. 2006/112/ES osvobozuje od daně z přidané hodnoty v čl. 135 odstavec 1 písmeno k) mimo jiné dodání nezastavěného pozemku s výjimkou pozemků stavebních. Vymezení stavebního pozemku ponechává směrnice v pravomoci členských států.

Český zákonodárce vymezil stavební pozemek velice široce v § 56 odstavec 2 jako pozemek, na kterém má být zhotovena stavba pevně spojená se zemí (s výjimkou určitých drobných staveb), a současně
• je nebo byl předmětem stavebních prací, nebo správních úkonů za účelem zhotovení této stavby, nebo
• v jeho okolí jsou prováděny nebo byly provedeny stavební práce za účelem zhotovení této stavby, nebo
• může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby podle stavebního zákona zhotovena stavba pevně spojená se zemí.

Aby byl pozemek považován za stavební, má být na pozemku zhotovena stavba a současně na pozemku nebo v jeho okolí jsou prováděny stavební práce za účelem zhotovení této stavby, případně je pozemek předmětem správních úkonů za účelem zhotovení této stavby.

Pokud se pozemek pouze nachází na území vedeném jako zastavitelné pro funkci bydlení a nebyl předmětem žádných jiných správních úkonů, které by připravovali jeho zastavení a ani nebyly budovány žádné přípojky, které by pozemek na zastavění připravovaly, nejedná se o pozemek stavební, neboť ještě není zřejmé, zda v budoucnu stavba na pozemku vznikne.

Zde je nutno upozornit na názor Ing. Fojtíka – ředitele sekce metodiky a výkonu daní GFŘ, který v informaci č.j. 125189/16/7100-20116-050485 v jedné z odpovědí na podobný dotaz uvádí, že pozemek bude stavebním již tím, že leží v oblasti, která je územním plánem určena k zastavění. Jako argument je v informaci uvedeno, že přijetím takového územního plánu byly v minulosti učiněny správní úkony za účelem zhotovení stavby. Dle názoru autora se jedná o názor jsoucí nad rámec zákona, neboť v § 56 odstavec 2 se uvádí, že na pozemku má vniknout stavba a musí jít o správní úkony týkající se vzniku této stavby.

V případě podeje stavebního pozemku neplátcem DPH bude daň odváděna po dosažení obratu 1 mil Kč, přičemž do obratu se dle § 4a odstavec 2) zákona o DPH se nezahrnují úplaty z prodeje dlouhodobého majetku. Pokud by neplátce DPH evidoval pozemek jako hmotný dlouhodobý majetek, příjmy z jeho prodej se nebudou do obratu zahrnovat.