Na seznam dotazů

Název dotazu: Stavební pozemek - z hlediska DPH
Zadáno: 25.11.2016 10:27
Otázka: Dobrý den, kdy se z hlediska DPH stává pozemek pozemkem stavebním?
a. Pokud je v zastavitelném území dle schváleného územního plánu.
b. Pokud je vydáno územní rozhodnutí nebo územní souhlas.
c. Pokud je vydáno stavební povolení.
d. Pokud je podáno stavební ohlášení.
e. Pokud jsou přivedeny sítě na hranici příslušného pozemku.
Prosím o určení podmínek, které mohou buď jednotlivě, nebo v kombinaci, pokud to zákon takto definuje pro stanovení pozemku jako pozemku stavebního.
Odpověď: Směrnice Rady Evropské unie k DPH č. 2006/112/ES osvobozuje od daně z přidané hodnoty v čl. 135 odstavec 1 písmeno k) mimo jiné dodání nezastavěného pozemku s výjimkou pozemků stavebních. Vymezení stavebního pozemku ponechává směrnice v pravomoci členských států.

Český zákonodárce vymezil stavební pozemek velice široce v § 56 odstavec 2 jako pozemek, na kterém má být zhotovena stavba pevně spojená se zemí (s výjimkou určitých drobných staveb), a současně
• je nebo byl předmětem stavebních prací, nebo správních úkonů za účelem zhotovení této stavby, nebo
• v jeho okolí jsou prováděny nebo byly provedeny stavební práce za účelem zhotovení této stavby, nebo
• může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby podle stavebního zákona zhotovena stavba pevně spojená se zemí.

Z uvedené definice vyplývá, že pozemky uvedené pod písmeny b) – e) budou považovány za stavební a jejich prodej nebude od DPH osvobozen.

Pokud se pozemek pouze nachází na území vedeném jako zastavitelné pro funkci bydlení a nebyl předmětem žádných jiných správních úkonů, které by připravovali jeho zastavění a ani nebyly budovány žádné přípojky, které by pozemek na zastavění připravovaly, nejedná se o pozemek stavební, neboť ještě není zřejmé, zda v budoucnu stavba na pozemku vznikne.

Zde je nutno upozornit na názor Ing. Fojtíka – ředitele sekce metodiky a výkonu daní GFŘ, který v informaci č.j. 125189/16/7100-20116-050485 v jedné z odpovědí na podobný dotaz uvádí, že pozemek bude stavebním již tím, že leží v oblasti, která je územním plánem určena k zastavění. Jako argument je v informaci uvedeno, že přijetím takového územního plánu byly v minulosti učiněny správní úkony za účelem zhotovení stavby. Dle názoru autora se jedná o názor jsoucí nad rámec zákona, neboť v § 56 odstavec 2 se uvádí, že na pozemku má vniknout stavba a musí jít o správní úkony týkající se vzniku této stavby.