Na seznam dotazů

Název dotazu: DPH ze služeb poskytnutých do třetí země
Zadáno: 13.9.2016 14:57
Otázka: Právnická osoba se sídlem v České republice, poskytovatel, plátce DPH, uzavřela smlouvu s neziskovou organizací, odběratelem, právnickou osobou se sídlem v Ruské federaci. Předmětem smlouvy je propagace jedné z ruských republik v ČR s cílem zvýšit povědomí českých občanů o této republice. Propagace bude realizována na území České republiky.
1) Kde je v daném případě místo plnění u poskytnuté služby z pohledu DPH? Bude na výstupu DPH uplatňováno? Je to plnění osvobozené nebo vůbec není předmětem české DPH? Bude to plnění s nárokem na odpočet DPH?
2) Česká právnická osoba, poskytovatel služby do Ruské federace, bude pro realizaci zakázky nakupovat plnění (reklamní sdělení, webové stránky, propagační akce) od jiných českých subjektů (plátců DPH). Bude moci poskytovatel služby do Ruské federace v návaznosti na odpověď na první dotaz uplatnit nárok na odpočet DPH z přijatých subdodávek od českých plátců DPH?
Odpověď: Základní pravidla stanovující místo plnění u služeb jsou uvedena v § 9 zákona o DPH. Zákon zde rozlišuje poskytnutí služby osobě povinné a osobě nepovinné k dani.
Zatímco služby poskytované osobám povinným k dani mají místo plnění na území státu, ve kterém má sídlo zákazník, služby poskytované osobám nepovinným k dani mají s určitými výjimkami místo plnění v tuzemsku.
Zmiňovanou výjimku (§10h) mají například reklamní a další služby vyjmenované v prováděcím nařízení Rady EU č. 282/2011, poskytované osobě nepovinné k dani ze třetí země. Místo plnění u těchto vybraných služeb se stanoví také podle sídla příjemce služby i přesto, že jsou poskytovány osobně nepovinné k dani.
Za osobu povinnou k dani se dle § 5 odstavec 1 zákona o DPH považuje fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti. Za osobu povinnou k dani může být považována i právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomické činnosti.
Z výše uvedeného vyplývá, že reklamní služby poskytované ruské neziskové organizaci budou mít místo plnění mimo tuzemsko a nebudou dle § 2 odstavec 2 zákona o DPH předmětem daně z přidané hodnoty v České republice.
Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet jsou upraveny v § 72 zákona o DPH. Konkrétně v prvním odstavci písmeno c) zákon uvádí, že plátce je oprávněn k odpočtu daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, které v rámci svých ekonomických činností použije pro účely uskutečňování plnění s místem plnění mimo tuzemsko, pokud by měl nárok na odpočet daně, jestliže by se uskutečnila s místem plnění v tuzemsku. V České republice není nárok na odpočet z reklamních služeb omezován a z toho důvodu bude mít tuzemský plátce poskytující reklamní služby zákazníkovi do Ruské federace nárok na odpočet.