Na seznam dotazů

Název dotazu: Nárok na odpočet DPH
Zadáno: 30.7.2004 21:25
Otázka: 1) Jsme měsíčními plátci záloh na dodávky elektřiny. Zálohy platíme na základě POŽADAVKŮ NA ZÁLOHY vystavených dne 19. 9. 2003 na fakturační období 1. 9. 2003 – 31. 8. 2004.
Vždy k 8 dni v měsíci. Dne 8. 5. 2004 jsme zaplatili zálohu ve výši 24 275 Kč. Dne 24. 5. 2004 jsme obdrželi DAŇOVÝ DOKLAD PŘIJATÉ PLATBY ZÁLOHY na dodanou a dosud nevyfakturovanou spotřebu elektrické energie s datem vystavení 10. 5. 2004 a datem uskutečnění zdanitelného plnění 8. 5. 2004. Na daňovém dokladu je částka 24 275 Kč rozepsána na základ daně 20 398,28 Kč a daň 19 % 3 876,72 Kč. Víme, že od 1. 5. 2004 je plátce (dodavatel) povinen přiznat daň na výstupu i ke dni přijetí platby (§ 21/1 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty). Nevíme, jak máme postupovat při nároku na odpočet daně, zda si můžeme (máme) uplatnit částku 3 876,72 Kč již v daňovém přiznání za měsíc květen 2004, nebo až při ročním vyúčtování všech zaplacených záloh za výše uvedené fakturační období.
2) Plátce – dodavatel vystaví dne 1. 5. 2004 zálohovou fakturu na budoucí dodávku zboží ve výši 100 000 Kč. Splatnost je stanovena na 14. 5 2004. Odběratel uhradí částku příkazem k úhradě dne 12. 5. 2004 a 13. 5. 2004 je částka připsána na účet dodavatele. Dodavatel vystaví do 15 dnů ode dne přijetí platby daňový doklad s datem uskutečnění zdanitelného plnění 13. 5. 2004, kde uvede cenu bez daně 84 030 Kč a daň 15 970 Kč. Dodavatel zahrne přijatou platbu do daňového přiznání za květen 2004. K dodání zboží dojde 2. 6. 2004.
Celková cena včetně DPH je 300 000 Kč. Do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění vystaví dodavatel daňový doklad. Vystaví jej. např. 10 6. 2004. Doklad bude obsahovat celkovou cenu 300 000 Kč a přijatou zálohu – 100 000 Kč dále cenu bez daně 168 060 Kč, daň 31 940 Kč a částku k úhradě 200 000 Kč. Dodavatel zahrne částku bez daně a daň ve výši 31 940 Kč do daňového přiznání za červen 2004, přičemž není podstatné, zda došlo či nedošlo k zaplacení. Nevíme, zda si můžeme uplatnit nárok na odpočet daně na částku 15 970 Kč ze zaplacené zálohy za měsíc květen 2004 a částku 31 940 Kč za měsíc červen, nebo celou částku 47 910 Kč v měsíci červnu, kdy došlo k dodání zboží (uskutečnění zdanitelného plnění) § 73/9 zákona č. 235/2004 Sb.
Odpověď: Zákon o DPH v § 21 odstavec 1 stanoví termíny, kdy je povinen plátce přiznat daň na výstupu.
Jedná se den :
• přijetí platby
a
• uskutečnění zdanitelného plnění

Přičemž dnem přijetí platby se rozumí den, kdy osoba uskutečňující plnění obdržela jakoukoliv platbu vztahující se k uskutečňovanému plnění.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí
v případě dodání zboží:
• den kdy je zboží dodáno při prodeji podle kupní smlouvy,
• den převzetí v ostatních případech
• den příklepu při prodeji zboží ve veřejné dražbě

v případě poskytnutí služby se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné
• dnem jejího poskytnutí
nebo
• dnem vystavení daňového dokladu s výjimkou splátkového nebo platebního kalendáře
a to tím dnem, který nastane dříve.

Jak vyplývá z výše uvedeného, den přijetí platby a den uskutečnění zdanitelného plnění jsou zcela rozdílné termíny a nelze tedy uvádět, že k uskutečnění zdanitelného plnění došlo přijetím platby. K uskutečnění zdanitelného plnění dojde například poskytnutím služby nebo dodáním zboží.
Nyní k dotazu č. 1
Tazatel uhradil zálohu na dodávku elektrické energie. Obdržel daňový doklad, na kterém je uvedeno datum přijetí platby 8.5.2004. Tímto dnem má odběratel – plátce DPH nárok na odpočet daně po splnění podmínek stanovených v § 72 zákona o DPH. Dle tohoto ustanovení má plátce daně nárok na odpočet daně pokud přijatá zdanitelná plnění použije pro uskutečnění své ekonomické činnosti. Nárok na uplatnění odpočtu daně vzniká dnem uskutečnění přijatého zdanitelného plnění nebo dnem přijetí platby, pokud platba je přijata plátcem, který uskutečňuje zdanitelné plnění, přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

Nyní k dotazu č. 2
Dodavatel zboží obdržel zálohu 100 000 Kč dne 13.5.2004. Vystavil daňový doklad a ten předal odběrateli. Odběratel má dle § 72 odstavec 1) nárok na odpočet daně v daňovém přiznání za měsíc květen.
V červnu 2004 došlo k dodání zboží. Tedy k uskutečnění zdanitelného plnění. Dodavatel má povinnost vystavit daňový doklad na kterém uvede daň z ceny služby ponížené o již přijaté a zdaněné platby. Tedy v předloženém příkladě z 200 000 Kč. Odběratel uplatní nárok na odpočet daně z částky 200 000 Kč v daňovém přiznání za měsíc červen 2004.
Ustanovení § 73 odstavec 9 se vztahuje pouze na případy kdy byla přijata platba (zaplacena záloha) a ke konečnému uskutečnění zdanitelného plnění vůbec nedojde. Například z důvodu odstoupení od smlouvy.