Na seznam dotazů

Název dotazu: Daňové dopady rozšíření SJM
Zadáno: 20.6.2016 08:56
Otázka: Manželé nabyli nezávisle na sobě před uzavřením manželství různé nemovité věci v různých katastrálních územích – manželka pozemek, manžel bytovou jednotku. Nyní zvažují rozšíření společného jmění manželů a zahrnout do něj obě uvedené nemovité věci. Vyplývají z naplnění tohoto rozhodnutí nějaké daňové povinnosti?
Odpověď: Uzavřením manželství vzniká společné jmění manželů, jehož předmětem se stává veškerý majetek, který manželé za trvání manželství nabudou a závazky, které za trvání manželství vzniknou, s výjimkou:
• věcí, které jeden z manželů za trvání manželství získal darem, dědictvím či restitucí
• věcí sloužících osobní spotřebě jednoho z manželů
• věcí získaných výměnou za věc ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů

Od této zákonné úpravy společného jmění se mohou manželé odchýlit tím, že své společné jmění zúží nebo rozšíří. Příjmy plynoucí z rozšíření nebo vypořádání společného jmění manželů jsou dle §3 odstavec 4 písmeno c) ZDP vyloučeny z předmětu daně z příjmů. Rozšíření či vypořádání společného jmění manželů současně není předmětem daně z nabytí nemovitých věcí, protože této dani podléhají pouze úplatná nabytí vlastnických práv k nemovité věci.

Zamýšlený převod pozemku a bytové jednotky nebude podléhat zdanění.