Na seznam dotazů

Název dotazu: Nabytí majetku při rozdělení společnosti
Zadáno: 30.5.2016 16:43
Otázka: Společnost provedla rozdělení odštěpení sloučením na dvě stávající společnosti.
Rozhodný den byl stanoven 1. 1. 2015. Mimo jiné byly předmětem odštěpení nemovité věci a automobily.
Přeměna byla zapsána do obchodního rejstříku 15. 12. 2015. Pro účely účetnictví i ZDP je nástupnická společnost oprávněna uplatnit si odpis "převzatého" majetku od rozhodného dne.
Nástupnická společnost ale provedla návrh na zápis do katastru nemovitostí až v březnu 2016 a stejně tak převod automobilů byl proveden v tomto měsíci.
Je možné v roce 2015, které bude považováno za účetní období i zdaňovací období nástupnické společnosti, uplatnit účetní i daňové odpisy? Opravňuje k vlastnictví "převzatého" majetku již schválený projekt rozdělení nebo se musí "čekat" na zápis do katastru nemovitostí, případně na zápis do technických průkazů?
Odpověď: Majetek může odepisovat s určitými výjimkami stanovenými v § 28 ZDP pouze vlastník. U nemovitých věcí se vlastnické právo dle § 1105 NOZ převádí zápisem do veřejného seznamu. Proto nástupnická společnost může zařadit nemovitost a započít s odepisování teprve až od okamžiku právních účinků vkladu do katastru nemovitostí.
Rozdílný postup se uplatní u movitých věcí - automobilů. Zápis do registru vozidel je pouze deklaratorní akt, který nestanovuje nová práva ani povinnosti. Není-li sjednáno jinak, vlastnictví movitých věcí přechází dle § 1099 NOZ na nástupnickou společnost okamžikem účinnosti smlouvy (projektu fúze). Nástupnická společnost může automobily odepisovat bez ohledu na zápis do registru vozidel.