Na seznam dotazů

Název dotazu: Daň z nabytí při prodeji rodinného domu.
Zadáno: 24.5.2016 10:40
Otázka: Manželé prodali RD za 500 000,- Kč. Manžel 1/4 za 125 000,- Kč
Notářka odvedla zálohově daň z nabytí nemovitých věcí na účet FÚ 4 % 5000,- Kč
Manželka 3/4 za 375 000,- Kč
Notářka odvedla zálohově daň z nabytí nemovitých věcí na účet FÚ 4 % 15 000,- Kč
Manžel koupil výlučně ze svých peněžních prostředků získaných darem za trvání manželství 1/4 výše uvedeného rod. domu v exekučním řízení za 95 000,- Kč
Manželka 3/4 výše uvedeného rod. domu zdědila.
Předpokládáme, že manželka je od daně nabytí nemovitých věcí osvobozena a záloha na daň se ji na základě daň. přiznání vrátí.
Manžel podá daň. přiznání a zálohově zaplacená daň ve výši 5 000,- Kč bude konečná. Pokud jde o daň z příjmů FO za prodej rod. domu zdaní každý svou část 1/4 ve výši 125 000,- Kč a manželka 3/4 ve výši 375 000,- Kč v § 10.
Odpověď: Převod rodinného domu bude dani z nabytí nemovitých věcí podléhat. Od daně je osvobozeno dle § 7 odstavec 1 zákona o dani z nabytí nemovitých věcí pouze první úplatné nabytí nového rodinného domu, pokud k němu dochází nejpozději do 5ti let ode dne, kdy lze dle stavebních předpisů užívat.
Tazatel uvádí, že převáděná nemovitost není ve společném jmění manželů. Při převodu se nebude aplikovat ustavení § 30 zákona, upravující solidární daňovou povinnost. Manžel i manželka budou mít povinnost podat daňové přiznání za svou část prodávané nemovitosti.
Otázka zda zaplacená daň je pouze zálohou nebo konečnou daní nelze bez znalosti způsobu stanovení srovnávací daňové hodnoty odpovědět. Poplatník daně z nemovitých věcí může v určitých případech volit mezi stanovením srovnávací hodnoty znaleckým posudkem nebo směrnou hodnotou. Pokud je srovnávací hodnota stanovena posudkem znalce, bude daň stanovena z kupní ceny nebo ze 75% ceny stanovené znalcem. Daň ve výši 4% bude vypočtena z výšší z obou cen. Bude se jednat o daň konečnou.
Pokud poplatník zvolí stanovení srovnávací daňové hodnoty směrnou hodnotou, určí její výši správce daně na základě údajů, které mu na daňovém přiznání předloží poplatník. V tom případě bude daň z nabytí nemovitých věcí hrazena zálohově ve výši 4% z kupní ceny a po stanovení směrné hodnoty bude doúčtována.
Příjem z prodeje rodinného domu je osvobozen od daně z příjmů, pokud doba mezi nabytím a prodejem přesáhla 5 let. Příjem je také osvobozen, pokud prodávající měl v rodinném domě bydliště po dobu 2 let bezprostředně před převodem. Zákon též umožňuje osvobodit příjem z prodeje rodinného domu, ve kterém měl poplatník bydliště po dobu kratší než 2 roky, pokud použije získané prostředky na uspokojení bytové potřeby.
Při nesplnění některé z osvobozujících podmínek budou mít manželé povinnost podat daňová přiznání a zdanit příjem z prodeje své části spoluvlastnického podílu v oddílu § 10 – ostatní příjmy.