Na seznam dotazů

Název dotazu: Odepisování budovy při změně účelu.
Zadáno: 26.4.2016 19:47
Otázka: Akciová společnost koupila v roce 2013 skladovou halu, kterou zařadila do 5. odpisové skupiny a odpisovala.
V roce 2015 společnost provedla nástavbu této haly za účelem zřízení hotelu.

V suterénu budovy zůstal skladovací a technický prostor, v přízemí se nachází parkovací stání, šatny, toalety, sprchy a v patru je vlastní hotel s halou, zázemím a školící místností.

Převažující část stavby nyní představuje hotel.

Má se v roce 2015 po kolaudačním rozhodnutí provést přeřazení do 6. odpisové skupiny a jakým způsobem toto provést, když skladovací hala byla odepisována zrychleně?
Odpověď: Zařazení hmotného majetku do odpisové skupiny a s tím i stanovení doby odepisování se řídí zatříděním majetku dle přílohy č. 1 k ZDP. Budovy se obecně zařazují do páté odpisové skupiny a odepisují po dobu 30ti let. Budovy hotelů a podobných ubytovacích zařízení jsou zařazeny pod položkou 6-1 v šesté odpisové skupině s dobou odepisování 50 let.
Dojde-li v průběhu odepisování stavebního díla ke změně hlavního užívání a v důsledku této změny se změní i zatřídění do odpisové skupiny, má poplatník dle § 30 odstavec 1) ZDP povinnost změnit zatřídění tohoto majetku ve zdaňovacím období, ve kterém ke změně došlo.

Provedením nástavby na stávající skladovou halu došlo ke změně užívání budovy, proto měl poplatník povinnost v roce 2015 přeřadit budovu do šesté odpisové skupiny v souladu se stávajícím účelem využití.

Výpočet daňových odpisů u zrychleného odepisování vychází z § 32 odstavec 2 a 3 zákona o daních z příjmů. Ve zdaňovacím období roku 2015, ve kterém došlo k navýšení ceny budovy o technické zhodnocení a změně doby odepisování, bude poplatník postupovat dle odstavce 3 písmeno a) ZDP. Daňový odpis se stanoví jako podíl dvojnásobku zvýšené zůstatkové ceny majetku a přiřazeného koeficientu zrychleného odpisování platného pro zvýšenou zůstatkovou cenu.

Příklad výpočtu daňových odpisů – pořizovací cena skladu 1 mil Kč
Rok Vstupní cena Odpis Zůstatková cena Výpočet
2013 1 000 000 33 334 966 666 (1 000 000 / 30)
2014 1 000 000 64 445 902 221 (2 x 966 666/ (30-1))
2015 navýšení vstupní ceny o technické zhodnocení v hodnotě 2 mil + přeřazení do šesté odpisové skupiny.
Rok Vstupní cena Odpis Zůstatková cena Výpočet
2015 3 000 000 116 089 2 786 132 (2 x (902 221 + 2 000 000)/50)
2016 3 000 000 113 720 2 672 412 (2 x 2 786 132/(50-1))

Zvýšením vstupní ceny o hodnotu technického zhodnocení a přeřazením odepisované budovy do šesté odpisové skupiny dojde k prodloužení doby odepisování na 50 let až do roku 2063.