Na seznam dotazů

Název dotazu: Opravné položky k pohledávkám z roku 2013
Zadáno: 11.4.2016 15:53
Otázka: Když vytváříme opravné položky k pohledávkám jaký datum je rozhodující pro správný výběr zákona, přesněji ze zákona jakého roku budu vycházet? Mám pohledávku vzniklou v prosinci 2013, ale splatnou v únoru 2014, nezaplacenou a chci k ní vytvořit opravnou položku. Mám vycházet ze zákona o rezervách roku 2013 nebo 2014? Je rozhodující datum vzniku pohledávky nebo splatnost?
Odpověď: V oblasti tvorby opravných položek došlo v uplynulých několika letech k výrazným změnám. Do konce roku 2013 bylo možné dle § 8a ZoR vytvářet opravné položky dle stáří, vždy po 6ti měsících až do výše 100% neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky.
V roce 2013 byl §8a ZoR novelován zákonným opatřením senátu č. 344/2013 Sb. a s účinností od 1. ledna 2014 bylo možné opravené položky ve výši 50% a 100% k pohledávkám 18 a 36 měsíců po splatnosti.
Další novela následovala v roce 2014, kdy zákonem č. 267/2014 Sb. byla s účinností od 1.ledna 2015 umožněna tvorba 100% opravných položek dle § 8a již po 30 měsících po splatnosti.
Přechod mezi jednotlivými režimy upravují přechodná ustanovení novelujících zákonů. Režim přechodu pravidel z roku 2013 na rok 2014 stanovuje článek Čl. IV bod 3 zákonného opatření senátu č. 344/2013 Sb. tak, že se znění zákona platné od 1.ledna 2014 použije poprvé pro pohledávky vzniklé po 1. lednu 2014. Pro pohledávky vzniklé do konce roku 2013 se použije ustanovení § 8a ZoR ve znění účinném do konce roku 2013.
Od 1. ledna 2015 je umožněn i alternativní postup a to článkem IV bod 4 přechodných ustanovení k zákonu č. 267/2014. Od roku 2015 lze použít § 8a ZoR v současném znění i pro pohledávky, které byly splatné již od 1. ledna 2014.

Závěrem lze výše uvedená pravidla shrnout tak, že k pohledávce vzniklé v roce 2013 a splatné v roce 2014 lze vytvářet opravné položky dle pravidel platných v roce 2013. Od 1. ledna 2015 má poplatník také možnost vytvořit 50% a 100% opravnou položku 18 a 30 měsíců po splatnosti dle pravidel účinných od 1. ledna 2015.