Na seznam dotazů

Název dotazu: DPH u stavebních prací
Zadáno: 2.7.2004 09:21
Otázka: Truhlář – fyzická osoba vyrábí a montuje kuchyňské linky pro nábytkovou firmu s. r. o. Linky se montují přímo do rodinných domků nebo bytových jednotek. Práce jsou prováděny na základě smlouvy s s. r. o.
Truhlář fakturoval tyto práce firmě s. r. o. s DPH 5 %.
Od květnu na něm požadují fakturu s DPH 19 % s odůvodněním, že nárok na 5 % má až jejich firma, která tyto práce přefakturovává bytovému družstvu (konečnému zákazníkovi). Fakturu mu odmítají přijmout.
Jestliže by se měl zákon o DPH vysvětlovat tímto způsobem, tak firmy, které nejsou schopné si celou zakázku udělat samy a potřebují k tomu výrobního dodavatele, tak ty budou na DPH vydělávat z každé faktury 14 %.
Odpověď: Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty stanovuje v § 47 odstavec 3, že u služeb se obecně uplatní základní sazba daně.
Výjimka týkající se bytové výstavby je uvedena v § 48. Zde je v odstavci 2 stanoveno, že u dodání:
• bytového domu,
• rodinného domu
• bytu jako součásti bytového nebo rodinného domu domů,

a dále i nedokončených bytových a rodinných domů včetně stavebních a montážních prácí spojených s jejich výstavbou, rekonstrukcí, modernizací a opravami včetně konstrukcí, materiálů, strojů a zařízení, které se do nich jako jejich součást montážními a stavebními pracemi zabudují nebo zamontují, se uplatní snížená sazba daně.

Za bytový dům zákon považuje stavbu pro bydlení, v níž z úhrnu podlahových ploch všech jejich místností a prostorů připadá víc než polovina na byty.
Za Rodinný dům je považována stavba pro bydlení, v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena pro bydlení. Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží a podkroví.
Za byt se považuje místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení, včetně podílu na společných částech.

Jak je patrné, pro uplatnění snížené sazby není podstatné komu jsou práce účtovány, ale na jaké stavbě jsou prováděny. Při montáži kuchyňské linky, která je součástí bytu uplatňuje tazatel – truhlář správě sníženou sazbu daně.