Na seznam dotazů

Název dotazu: Ukončení činnosti zemědělského podnikatele
Zadáno: 18.2.2016 09:53
Otázka: Zemědělský podnikatel (otec) má stroje na své IČO, hospodářské budovy a pozemky (ornou půdu) ve společném jmění manželů. Letos bude hospodářství převádět na syna, který bude v zemědělské činnosti pokračovat, otec podnikání ukončí.
Od roku 2014 otec uplatňuje výdaje paušálem dle § 7 odst. 7. Stroje a budovy chce otec předat kupní smlouvou, pozemky darovací smlouvou.

Může za těchto podmínek využít § 3 odst. 4 písm. f) ZDP, kdy příjem pro otce nebude předmětem daně z příjmu a syn uplatní u koupeného majetku výdaje formou odpisů?
Odpověď: Zákon o daních z příjmů v § 3 odstavec 4 písmeno f) vylučuje ze zdanění příjmy získané převodem majetku mezi osobami blízkými v souvislosti s ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele.
Podmínkou pro vyloučení příjmů z předmětu daně u otce je, aby syn v podnikání pokračoval alespoň do konce třetího zdaňovacího období následujícího po ukončení provozování zemědělské činnosti otce. Výjimkou z toho pravidla je pouze synova smrt.

Uvedenou daňovou úlevu je možné využít i u poplatníka uplatňující výdaje paušálem dle § 7 odstavec 7 ZDP. Zde zákon o daních z příjmů žádné další podmínky neklade.

Pokud syn zařadí nakoupený majetek do svého obchodního majetku, může z kupní ceny zahájit daňové odepisování, neboť se jedná o úplatně pořízený majetek. Odepisovat není možné pouze majetek nabytý bezúplatně. Tazatel zamýšlí převést darem pouze pozemky. Ty nejsou hmotným majetkem, a proto je není možno odepisovat nikdy.

Bezúplatné příjmy u darů mezi blízkými osobami (otcem a synem) jsou u obdarovaného vždy osvobozeny od daně z příjmu.
V této souvislosti je nutné připomenout oznamovací povinnost danou § 38v zákona o daních z příjmů. Poplatník daně z příjmů fyzických osob, který obdrží příjem osvobozený od daně z příjmů fyzických osob vyšší než 5 000 000 Kč, je povinen oznámit správci daně tuto skutečnost do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém příjem obdržel.