Na seznam dotazů

Název dotazu: Vyřazení prodaných pozemků
Zadáno: 30.12.2015 13:21
Otázka: Jsme s. r. o. Prodali jsme pozemky, které máme zařazené v majetku společnosti jako dlouhodobý hmotný investiční majetek. Vklad byl dne 18. 12. 2015 na katastrálním úřadu. Nabytí práva proběhne až v roce 2016.
K jakému termínu máme pozemky vyřadit z naší evidence?
Domnívám se, že k datu vkladu 18. 12. 2015 zápisem 541 MD/D 031. Je nutné evidovat v podrozvaze skutečnost, že právní účinky vkladu budou až s datem roku 2016?
Podléhá prodej těchto pozemků DPH? V případě, že nabytí práva vkladu proběhne až v roce 2016 a pozemky budou ještě na našem listu vlastnictví, jsme povinni k 31.1.2016 podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí i za tyto pozemky?
Odpověď: Datum účetního případu při převodu vlastnictví nemovitých věcí upravuje prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví č. 500/2002 Sb., v § 56 odstavec 9. Při převodu vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí, se o této nemovité věci účtuje ke dni doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. V daném případě k datu 18.12.2015 zaúčtujete vyřazení 541/031. Podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí uvede účetní jednotka v inventurních soupisech a v příloze účetní závěrky.
Pro posouzení, zda převod daných pozemků podléhá dani z přidané hodnoty, uvedl tazatel málo informací. Obecně podléhají DPH převody stavebních pozemků. Obsah pojmu „stavební pozemek“ je v letech 2015 a 2016 rozdílný. Převod pozemků se bude řídit právní úpravou platnou v roce ve kterém dojde buď k předání pozemků nabyvateli do užívání, nebo dnem doručení vyrozumění o zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí, a to tím dnem, který nastane dříve.
V roce 2015 je za stavební pozemek považován pozemek, na kterém je zřízena stavba spojená se zemí pevným základem nebo inženýrská síť, a současně na kterém může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby provedena stavba.

Od 1.1.2016 bude podléhat DPH převod stavebního pozemku, kterým se rozumí pozemek, na kterém a) má být zhotovena stavba pevně spojená se zemí a
1. který je nebo byl předmětem stavebních prací, nebo správních úkonů za účelem zhotovení této stavby, nebo
2. v jehož okolí jsou prováděny nebo byly provedeny stavební práce za účelem zhotovení této stavby, nebo
b) může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby podle stavebního zákona zhotovena stavba pevně spojená se zemí.

Při podání návrhu na vklad 18. 12. 2015 bude za rok 2016 poplatníkem daně z nemovitých věcí již nový vlastník. Prodávající má povinnost buď oznámit správci daně, že již není k 1.1.2016 poplatníkem daně, případně má povinnost podat daňové přiznání, ve které uvede pouze zbývající nemovité věci.
Pokud nebude do 31. 12. 2015, rozhodnuto o povolení vkladu, bude poplatník povinen, podat daňové přiznání nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí.