Na seznam dotazů

Název dotazu: Kontrolní hlášení bez elektronického podpisu
Zadáno: 9.12.2015 21:47
Otázka: Bude moci od r. 2016 OSVČ posílat daňové přiznání k DPH tak, že odešle dokumenty přes EPO a do 5 dnů dodá na finanční úřad podepsané potvrzení podání učiněné datovou zprávou, neopatřenou uznávaným elektronickým podpisem?
Tuším, že na tento způsob podávání byla ještě na r. 2015 vydána výjimka, což by znamenalo, že přiznání k DPH bude již muset od nového roku posílat buď přes svou datovou schránku či s elektronickým podpisem. Bude platit stejný režim jako pro podání přiznání i pro odeslání kontrolní hlášení?
Odpověď: Povinnost podat daňové přiznání elektronicky je dána v § 101a zákona o DPH. Způsob elektronického podání je upraven v daňovém řádu. Dle § 71 odstavec 1 DŘ lze daňové tvrzení podat datovou zprávou:
• podepsanou uznávaným elektronickým podpisem nebo
• odeslanou prostřednictvím datové schránky nebo
• s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky

Podat daňové přiznání bez elektronického podpisu přes EPO a následně doručit správci daně podepsaný e-tiskopis, daňový řád ani zákon o DPH neumožňuje.

Generální finanční ředitelství vydalo na svých webových stránkách dne 24. 2.2015 „Informaci k aplikaci ustanovení § 72 odst. 4 daňového řádu“ ve které sdělilo, že finanční správa bude po přechodné období roku 2015 akceptovat i podání bez elektronického podpisu doplněná podpisem na e-tiskopisu.
Pokud GFŘ výjimku neprodlouží, nebude možné v roce 2016 podat daňové přiznání k DPH jinak než s elektronickým podpisem nebo datovou schránkou.

Podání kontrolního hlášení upravuje zákon o DPH v § 101d. Zde zákonodárce výslovně umožnil podat kontrolní hlášení i bez zaručeného elektronického podpisu, ale za podmínky, že ve lhůtě pro podání kontrolního hlášení, tedy do 25. dne v měsíci, bude správci daně doručen podepsaný e-tiskopis.