Na seznam dotazů

Název dotazu: Odvod DPH při vyřazení majetku z obchodního majetku
Zadáno: 24.10.2015 14:16
Otázka: Jsem fyzická osoba a vedu daňovou evidenci. V roce 2005 jsem pořídila nákladní automobil skříňový N1, zařadila ho do obchodního majetku a uplatnila odpočet DPH v plné výši. Po celou dobu byl používán pouze pro podnikání. V roce 2015 jsem jej vyřadila z obchodního majetku do osobního užívání a dle § 13 odst. 4 písm. a) zákona o DPH odvedla DPH z aktuální tržní ceny. Postupovala jsem správně? Setkala jsem se s názorem, že u hmotného majetku se takto nepostupuje, a když uplynulo již více než pět let, neměla jsem již žádné DPH odvádět. Pokud je to tak, mohu podat dodatečné přiznání a odvedené DPH nárokovat zpět?
Odpověď: Postup tazatele byl správný. Daň z přidané hodnoty musí být při trvalém vyřazení z obchodního majetku odvedena. Zákon o DPH v § 13 odst. 4 písm. a) a § 13 odst. 5 stanovuje právní fikci, ve které je i vyřazení majetku z obchodního majetku považováno za dodání zboží za úplatu a tím i předmětem zdanění daní z přidané hodnoty.
Pětiletý test dle § 78 zákona o DPH se vztahuje na případy, kdy nedochází k vyřazení majetku, ale ke změně využití dlouhodobého majetku.
Původní odpočet daně uplatněný u pořízeného dlouhodobého majetku podléhá úpravě, pokud v následujících pěti letech (u nemovitostí deseti letech) dojde ke změně v rozsahu použití majetku pro účely, které zakládají nárok na odpočet daně. Obdobně se postupuje v případě, kdy plátce při pořízení dlouhodobého majetku nárok na odpočet daně neměl, protože daný majetek byl původně určený k použití v rámci ekonomických činností plátce pro účely, které nezakládají nárok na odpočet daně.
Jako příklad je možno uvést podnikatele, který provozuje autodopravu a současně má osvobozené příjmy z nájmu nemovitosti. Podnikatel pořídí automobil, který bude využívat plně pro přepravní služby, které podléhají odvodům DPH, uplatní 100% DPH. Podnikatel po 6ti letech využijí automobilu změní, a začne jej využívat pro dosahování osvobozených příjmů z pronájmu. V tomto případě nebude mít podnikatel povinnost upravovat již uplatněný odpočet, protože od doby pořízení automobilu uplynula doba pěti let.