Na seznam dotazů

Název dotazu: Trenér mimo EU a DPH
Zadáno: 24.10.2015 14:14
Otázka: Občan ze země mimo EU trénuje bojové umění a malování. Přijede do ČR udělat seminář pro zájemce. Jaké jsou jeho registrační a daňové povinnosti i vzhledem k DPH, při různých kombinací následujících faktorů:
a) občan normálně nevyučuje, trénuje si pro sebe, ale jednou za čas (1x za rok) poskytne tuto službu výuky, vždy v cizí zemi než je jeho bydliště,
b) občan vyučuje ve své zemi běžně, je tedy nejspíš osobou povinnou (z hlediska DPH).
1) Učitel – výše uvedený, a) občan či b) podnikatel) vybere od žáků (občanů) sám kurzovné, z něho zaplatí náklady na nájem apod., zbytek si nechá.
2) Kurzovné vybere český organizátor, zaplatí náklady a učiteli vyplatí předem dohodnutou odměnu (fixní, nebo procentuální). Druhá varianta – jak by to bylo, kdyby v podobné situaci vystupoval český a) občan či b) podnikatel, který by vyjel do jiného státu za účelem výuky?
Odpověď: Pro účely daně z přidané hodnoty je podstatné, zda učitel vykonává ekonomickou činnost ve smyslu § 5 odstavec 2 zákona o DPH.
Ekonomickou činností se zde rozumí mimo jiné soustavné činnosti vědecké, literární, umělecké, vychovatelské nebo učitelů, jakož i nezávislé činnosti lékařů, právníků, inženýrů, architektů, dentistů a účetních znalců.
Pokud občan uspořádá jednorázovou lekci, nesplní podmínku soustavné činnosti a jeho výuka nebude předmětem daně z přidané hodnoty.
Při opakovaném poskytování lekcí půjde bezpochyby o ekonomickou činnost.
Osoba, která poskytuje ekonomickou činnost, se dle § 5 odstavec 1 považuje za osobu povinnou k dani. Osoby povinné k dani mají limit pro registraci k DPH překročení obratu 1 mil Kč.
Pro osoby se sídlem mimo tuzemsko, není limit stanoven a stávají se dle § 6c odstavec 2 plátcem DPH okamžikem poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

Z pohledu daně z příjmu se v České republice zdaňují příjmy daňových nerezidentů, které plynou ze zdrojů na území České republiky. Tyto příjmy vymezuje § 22 zákona o daních z příjmů.
Příjmy z nezávislé činnosti lékaře, učitele, umělce, vykonávané na území České republiky jsou předmětem zdanění v ČR dle § 22 odstavec 1 písmeno f) bod 1 zákona o daních z příjmů.

V případě, že by příjmy byly vypláceny českým organizátorem, bude mít organizátor povinnost srazit srážkovou daň ve výši 15 % dle ustanovení § 36 odstavec 1 písmeno a) zákona o daních z příjmů.
Výši daně mohou ještě modifikovat smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi Českou republikou a státem, ve kterém je učitel daňovým rezidentem.

Na otázku zdanění českého občana či podnikatele vykonávajícího tutéž činnost v jiném státě není jednoznačná odpověď. Daňové povinnosti se budou řídit právní úpravou daného státu a je vhodné problematiku konzultovat s místním daňovým poradcem.