Na seznam dotazů

Název dotazu: Pohledávky ve sdružení II.
Zadáno: 20.6.2004 22:54
Otázka: Již jedenkráte jsem vám zasílala dotaz na odepsání pohledávky z jednoduchého účetnictví.
Zněl: Naše pohledávka u firmy v konkurzu v hodnotě 800 000 Kč byla po ukončení konkurzu vyplacena částkou 10 Kč. Pohledávka je z roku 1999. Jak tuto pohledávku daňově odepsat? Danovým odepsáním jsem myslela - jak tuto pohledávku odepsat z knihy pohledávek a do příjmu dát pouze opravdu přijatých 10 Kč - nebo musím v nyní daňové evidenci dát do přijmu 800 000 Kč, i když jsem obdržela pouze 10 Kč?
Odpověď: Zákon o daních z příjmů stanovuje v § 23 odstavec 8 písmeno a) bod 2, že poplatníci vedoucí daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví) zvýší při ukončení podnikání svůj základ daně o hodnotu pohledávek. Tato pravidlo se nevztahuje na pohledávky uvedené v § 24 odstavec 2 písmeno y) zákona o daních z příjmů.

Jedná se o pohledávky za dlužníkem:
• u něhož soud zamítl návrh na prohlášení konkursu nebo u něhož soud zrušil konkurs pro nedostatek majetku a pohledávka byla poplatníkem přihlášena do konkursu a měla být vypořádána z konkursní podstaty,
• který je v konkurzním a vyrovnacím řízení, na základě výsledků konkurzního a vyrovnacího řízení,
• který zemřel, a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na dědicích dlužníka,
• který byl právnickou osobou a zanikl bez právního nástupce a věřitel nebyl s původním dlužníkem ekonomicky nebo personálně spojenou osobou anebo fyzickou osobou blízkou,
• na jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je uplatňována veřejná dražba, a to na základě výsledků této dražby,
• jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je postižen exekucí, a to na základě výsledků provedení této exekuce.

V dané situaci konkursní řízení již proběhlo a jsou známy jeho výsledky. Pohledávka byla dle těchto výsledů z části uspokojena. V tomto případě pokud má věřitel pravomocné rozvrhové usnesení, nebude mít povinnost (dle § 23 odstavec 8 písmeno a bod 2 § 24 odstavec 2 písmeno y) bod 2 zákona o daních z příjmů) zvyšovat při ukončení činnosti svůj základ daně o neuhrazenou část pohledávky.
Na základ daně bude mít dopad pouze uhrazená část pohledávky a to ve zdaňovacím období ve kterém věřitel úhradu obdržel.