Na seznam dotazů

Název dotazu: Ručení za DPH - nespolehlivý plátce
Zadáno: 5.10.2015 12:46
Otázka: Ručíme v níže uvedených situacích za DPH, tzn. že finanční úřad po nás může vymáhat zaplacení dodavateli?
1) V ARESU je dodavatel označen jako nespolehlivý plátce, ale já posílám na jeho účet zveřejněný v ARESU částku menší než 540 000 Kč.
2) V ARESU je dodavatel označen jako nespolehlivý plátce a já mu pošlu platbu vyšší než 540 000 Kč na účet, který je v ARESU zveřejněn.
3) V ARESU je dodavatel označen jako spolehlivý plátce, ale já mu pošlu platbu vyšší než 540 000 Kč na účet, který není v ARESU zveřejněn.
A poslední dotaz je na částku, která je rozhodující pro ručení DPH, konkrétně se mi jedná o to, že mám např. přijatou fakturu na celkovou částku 750 000 Kč včetně DPH, s dodavatelem jsme zápočtem vzájemných pohledávek a závazků započetli 250 000 Kč, já mu na účet budu posílat již jen 500 000 Kč. V tomto případě se ručení na DPH nevztahuje nebo se bere jako rozhodující údaj celková cena faktury bez vlivu na to, jakou částku posílám na účet?
Odpověď: Příjemce zdanitelného plnění ručí dle § 109 odstavec 3 zákona o DPH za nezaplacenou daň, pokud je dodavatel (poskytovatel zdanitelného plnění) zveřejněn jako nespolehlivý plátce. Zde zákon neuvádí žádné limity. Tazatel bude ručit za nezaplacenou daň nespolehlivého dodavatele bez ohledu na výši zdanitelného plnění.
Odběratel ručí za daň i v případě, že zdanitelné plnění uhradí spolehlivému plátci, ale na nezveřejněný účet. Zde zákon v § 109 odstavec 2 písmeno c) zavádí ručení pouze u plateb překračující dvojnásobek částky podle zákona upravující omezení plateb v hotovosti, tedy nad částku 540 tis. Kč.
U odpovědi na poslední dotaz bude důležité, zda dodavatel je zveřejněný jako spolehlivým plátcem. V případě jeho nespolehlivosti ručí odběratel vždy, bez ohledu na hodnotu přijatého zdanitelného plnění. U spolehlivého plátce není důvodem pro ručení hodnota zdanitelného plnění (výše fakturované částky), ale výše úplaty provedené bezhotovostně. Pokud bude pohledávka z části započtena a bezhotovostně uhrazeno méně než 540 tis Kč, nebude odběratel ručit za daň.
Zde považuji za nutné připomenout, že zákon o DPH uvádí i další instituty ručení. Dle § 109 odstavec 1) ručí plátce za nezaplacenou daň dodavatele, pokud v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty věděl nebo vědět měl a mohl, že:
• daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena, nebo
• dodavatel se úmyslně dostal do postavení, kdy nemůže daň zaplatit nebo
• dojde ke zkrácení daně.

Dále příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň ručí, pokud je úplata bez ekonomického opodstatnění zcela zjevně odchylná od obvyklé ceny, nebo je úplata poskytnuta na zahraniční bankovní účet.