Na seznam dotazů

Název dotazu: Prodej pozemku-DPH
Zadáno: 23.9.2015 08:42
Otázka: Společnost prodává pozemek, na kterém nejsou žádné přípojky, není ani stavební povolení. Nicméně ve znaleckém posudku je tento pozemek uveden jako stavební pozemek s poznámkou, že "dle územního plánu obce je tento pozemek zahrnut do ploch s označením BI.11 -jedná se tedy o pozemek určený pro výstavbu objektů k bydlení". Musíme tento prodej zdanit 21% ?
Z pohledu kupující organizace - bude mít tato nárok na odpočet DPH /v případě zdanění/ - když pozemek bude v majetku společnosti, ale prozatím nebude ani pronajímán ani na něm nebude stavěno, v podstatě nebude nijak využíván?
Odpověď: V roce 2015 je od daně z přidané hodnoty osvobozeno dodání pozemků dle § 56 odstavec 2 zákona o DPH, jsou-li splněny následující podmínky:
- na pozemku není stavba spojená se zemí pevným základem ani inženýrská síť
a současně
- neexistuje platné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby.

Má-li být dodání pozemku osvobozeno, musejí být splněny obě dvě podmínky zároveň.
Tazatel uvádí, že na pozemku nejsou žádné přípojky, ani není vydáno stavební povolení. Proto bude do 31.12.2015 převod pozemku osvobozen od DPH.

Od 1.1.2016 se znění § 56 bude měnit. Nově budou zdanění podléhat mimo jiné pozemky, které byly předmětem správních úkonů učiněných za účelem zhotovení stavby spojené se zemí pevným základem. Autor je přesvědčen, že samotné uvedení pozemků v územním plánu jako pozemky určené pro výstavbu, ještě neznamená, že se na konkrétním prodávaném pozemku bude v budoucnu stavět. Pokud nebyly provedeny žádné jiné správní úkony, které by určovali k zastavění konkrétní prodávané pozemky, bude převod osvobozen od DPH i po novele v roce 2016.

Kupující bude mít nárok na odpočet daně při splnění podmínek § 72 odstavec 1 zákona o DPH a to zejména, pokud přijaté plnění použije v rámci svých ekonomických činností pro účely poskytování zdanitelných plnění na výstupu (dodání zboží nebo poskytnutí služeb) s místem plnění v tuzemsku. Tato podmínka nemusí být splněna v roce nákupu, ale kupující musí být schopen v případě pochybností účel (záměr) pořízení správci daně prokázat. Pokud kupující nemá v úmyslu pozemky využívat, nemá právo uplatnit nárok na odpočet daně.