Na seznam dotazů

Název dotazu: Prodej nemovitosti nabyté děděním.
Zadáno: 1.6.2015 15:50
Otázka: Fyzická osoba zdědila v roce 2012 nemovitost po své zemřelé matce. Matka tuto nemovitost vlastnila 50 let. V dědickém řízení byla tato nemovitost oceněna částkou 300 000 Kč. Nemovitost bude prodána v roce 2015 za 760 000 Kč. Jedná se o osvobozený příjem, jelikož matka tuto nemovitost vlastnila déle než 2 roky? Nebo bude zdaněn rozdíl ceny prodejní a ceny z dědického řízení?
Odpověď: Příjem z prodeje nemovitostí je osvobozený od daně z příjmu, přesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva a jejich prodejem dobu 5ti let. Tazatelka vlastní nemovitost pouze 3 roky, základní podmínka pro osvobození není tedy splněna.
Dle druhé části ustanovení § 4 odstavec 1 písmeno b) se doba 5 let se zkracuje o dobu, po kterou byly tyto nemovitosti prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele, v případě, že jde o prodej nemovitých věcí nabytých děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem.
Proto bude příjem z prodeje nemovitosti plně osvobozen od daně z příjmu a tazatel nemá z důvodu prodeje nemovitosti ani povinnost podávat daňové přiznání k dani z příjmu.