Na seznam dotazů

Název dotazu: Úroky z prodlení
Zadáno: 20.6.2004 22:52
Otázka: V případě, že někdo někomu dluží určitou částku (neuhradí fakturu, která byla již dříve splatná), počítá se z konkrétní splatné částky penále. Žádám o sdělení vzorce, podle kterého se penále z dlužné částky počítá.
Odpověď: Pro určení výše úroku z prodlení je důležité znát, kdy nastal okamžik prodlení. Pro pohledávky splatné před 1.1.2001 platilo, že je-li dlužník v prodlení se splnění peněžitého závazku nebo jeho části a není smluvena výše úroku z prodlení, dlužník je povinen platit z nezaplacené částky úrok o jedno procento vyšší, než činila běžná úroková sazba požadovaná za úvěry, které poskytují banky v místě dlužníka v době uzavření smlouvy.
Po novele obchodního zákoníku s účinností od 1.ledna 2001 platí:
Je-li dlužník v prodlení se splněním peněžitého závazku nebo jeho části a není smluvena sazba úroků z prodlení, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky úroky z prodlení určené předpisy občanského práva, tj. při výpočtu se postupuje podle nařízení vlády č. 142/1994 Sb., tj. ročně dvojnásobek diskontní sazby stanovené Českou národní bankou a platné k prvnímu dni prodlení s plněním peněžitého závazku (už ne jedno procento k sazbě, za kterou poskytují
banky úvěry).
Z toho vyplývá, že pokud došlo k prodlení po l. l. 2001, postupuje se podle výše uvedené metody, a to i v případě, že závazkový vztah byl uzavřen v režimu „staré" právní úpravy.
Došlo tedy k zjednodušení úpravy úroků z prodlení a platí jednotný předpis, tj. občanský zákoník, i pro obchodněprávní vztahy.
Jak již z výše uvedeného vyplývá, úrok z prodlení může být smluven. Měl by být vyjádřen procentuálně z určité částky, za určité období, jehož počátek běží od určitého data a končí vznikem určité právní skutečnosti, u níž je zřejmé, že v budoucnu nastane, avšak není oběma smluvním stranám známo kdy.
Co se týče horní hranice úroku, nelze překročit zásady poctivého obchodního styku, protože úroky přesahující přiměřenou míru jsou zpravidla soudně nevymahatelné.

Základem pro výpočet úroků, půjde-li o prodlení s placením faktury, bude fakturovaná částka. Z fakturované částky se stanoví procentní úrok a dostaneme částku představující výši ročních úroků. Výsledek dělíme číslem 365 a vyjde denní úrok, který násobíme počtem dnů prodlení s placením. Totéž se použije při změně diskontní sazby.