Na seznam dotazů

Název dotazu: Souhlas s umístěním sídla
Zadáno: 3.2.2015 13:31
Otázka: Mám podepsanou smlouvu o pronájmu pozemku s MÚ Prahy 15.
Jeden z článků této smlouvy mi uděluje souhlas k vystavění skladových prostor. Stavbu jsem zrealizoval na své náklady a mám ji vedenou v účetnictví.
Kolaudační rozhodnutí se souhlasem o užívání stavby je uděleno mé osobě. Smlouva je podepsána do roku 2024.
Uplynutím této doby přechází podle smlouvy stavba do majetku MÚ Prahy 15.
Dotaz: mohu udělit souhlas s umístěním sídla firmy na této adrese? Jaké kroky musím podniknout, abych tento souhlas mohl udělit?
Odpověď: K zápisu sídla právnické osoby do obchodního rejstříku a k získání živnostenského oprávnění je vyžadován souhlas majitele prostor, v nichž bude sídlo umístěno. Tento požadavek je formulován v § 14 zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob:
„Navrhovatel při návrhu na zápis doloží právní důvod užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo osoby, jíž se zápis týká; to neplatí, je-li právní důvod zjistitelný z informačního systému veřejné správy nebo jeho části, která je veřejnou evidencí, rejstříkem nebo seznamem.“
Obdobný požadavek o doložení právního důvodu užívání prostor obsahuje i § 46 živnostenského zákona.
Titulem, dokládajícím právní důvod s užíváním prostor bude tazatelem zmiňovaná smlouva, která opravňuje tazatele užívat stavbu do roku 2024. Pokud smlouva opravňuje poskytnout skladové prostory do užívání i třetí osobě, může pro třetí osobu sloužit jako doklad o užívání prostor například podnájemní smlouva, ve které bude souhlas s umístěním sídla vyjádřen.