Na seznam dotazů

Název dotazu: Prodej majetku pod cenou
Zadáno: 25.12.2014 17:44
Otázka: S. r. o. nakoupila majetek v 2014 a bude ho v 2015 prodávat za cenu nižší než je zůstatková cena, protože není kupec, který by to za vyšší cenu koupil. Je nutné při prodeji tohoto majetku nechat vypracovat znalecký posudek a odvést daň + DPH z této ceny anebo můžeme odvést DPH z ceny prodejní a odpisy 2015 a další již uplatňovat nebudeme, pouze zůstatkovou cenu dáme do nákladů?
Odpověď: Základem daně z prodeje hmotného majetku je rozdíl mezi dosaženým výnosem z prodeje majetku a jeho zůstatkovou cenou. To platí i v případě, kdy zůstatková cena prodávaného majetku je vyšší, než prodejní cena.
K datu prodeje bude majetek vyřazen a bude v souladu s ustanovením § 26 odstavec 7 písmeno a) bod 1) zákona o daních z příjmu uplatněn poloviční daňový odpis. Zbylou část neodepsané vstupní ceny (zůstatkovou cenu) zaúčtuje společnost do nákladů dle § 24 odstavec 2 písmeno b) bod 2) zákona o daních z příjmů. Dosažená ztráta bude součástí obecného základu daně poplatníka.
Obdobně bude společnost postupovat i u DPH. Základem daně na výstupu bude při prodeji sjednaná kupní cena.
Určité riziko by mohl přinést prodej za nepřiměřeně nízkou cenu mezi spojenými osobami. Zákon o daních z příjmů dává v § 23 odstavec 7 možnost upravit základ daně v případě, že se ceny sjednané mezi spojenými osobami liší od cen, které by byly sjednány mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, pokud není tento rozdíl uspokojivě doložitelný.
Při prodeji spojené osobě lze doporučit tazateli, aby si obstaral důkazy o tom, že o majetek nikdo jiný za obdobnou nebo vyšší cenu neměl zájem. Jako důkaz může být například inzerce, potvrzení realitní kanceláře a podobně.