Na seznam dotazů

Název dotazu: Prodej darovaného bytu
Zadáno: 13.12.2014 20:06
Otázka: Syn měl ve vlastnictví byt v panelovém domě od roku 2002. Byt dostal darem, ale platil daň darovací. V roce 2013 daroval byt dědovi, který ho v listopadu 2014 prodal. Zápis v katastru nemovitostí nebyl zatím proveden. Peníze jsou k 30. 11. 2014 v úschově advokáta, fakticky je tedy nedostal. V bytě nikdy nebydlel, ale pronajímal ho a danil v § 9 zákona o dani z příjmu.
1) Z jaké ceny bude platit daň z příjmu, když nesplňuje ani podmínku vlastnictví 5 let ani podmínku bydlení 2 roky?
2) Do bytu pořídil novou kuchyň vč. elektrospotřebičů a udělal nové podlahy, nechal zasklít lodžii. Zaplatil podíl na zateplení fasády.
3) Co vše může zahrnout do výdajů kromě znaleckého posudku a dani z nemovitosti?
4) Daň z převodu nemovitosti se bude platit až v roce 2015. Může se započítat do daňového přiznání za rok 2014?
Odpověď: Zákon umožňuje osvobodit příjem z prodeje bytové jednotky v případě, že ji prodávající vlastnil více jak 5 let, nebo v ní měl bydliště více jak 2 roky bezprostředně před prodejem.
Příjmy z prodeje bytu, ve kterém měl poplatník bydliště a nesplnil výše uvedenou dvouletou lhůtu je možné osvobodit také, pokud je poplatník využije na nákup jiné bytové potřeby.
Tazatel uvádí, že poplatník v bytě nikdy nebydlel, a proto ani tuto možnost nelze využít a proto bude příjem podléhat zdanění ve zdaňovacím období, kdy bude poplatníkovi z advokátní úschovy vyplacen.
Základem daně z prodeje bytu bude dle § 10 odstavec 4), příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení, jde-li o věc nabytou bezúplatně, je výdajem cena stanovená znalcem dle zákona o oceňování majetku. Cena musí být ve znaleckém posudku stanovena ke dni nabytí bytové jednotky.
Vstupní cenu lze dále navýšit o zůstatkovou cenu technického zhodnocení (zasklení lodžie, zateplení fasády případně pořízení nových podlah). To může platit i pro náklady na kuchyňskou linku a spotřebičů, pokud jejich cena převyšovala limit pro technické zhodnocení. V případě že cena kuchyňské linky byla nižší než 40 tisíc, měla být již zahrnuta jako výdaj do základu daně z pronájmu dle § 9, při prodeji již základ daně podruhé snižovat nebude.
U příjmů z prodeje věci je výdajem daň z nabytí nemovitých věcí zaplacená poplatníkem, přičemž zákon nestanovuje, že úhrada musí být provedena ve shodném zdaňovacím období.
Daň z nemovitosti do výdajů z prodeje pronajímaného bytu není možné zahrnovat. Ta bude součástí dílčího základu dle z pronájmu dle § 9.