Na seznam dotazů

Název dotazu: Daňové přiznání k dani z nabytí nemo. věci před podpisem smlouvy.
Zadáno: 17.11.2014 10:35
Otázka: Mám v kupní smlouvě v rámci kupní ceny započtenu i úhradu daně z převodu nemovitosti. Formulář o vypočtené dani i s razítkem FÚ o podání daňového přiznání musím donést k podpisu kupní smlouvy před podáním na katastr. Co se stane, pokud převod na mě jako na kupující z nějakého důvodu katastr neprovede. Lze toto daňové přiznání stornovat? Poraďte prosím jak postupovat. Ústní dohoda s prodávajícím je, že daň hradím já.
Odpověď: Smluvní strany si pro uzavření kupní smlouvy stanovili podmínku - předložení podaného daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí na finanční úřad. (Daň z převodu nemovitostí byla od 1.1.2014 nahrazena daní z nabytí nemovitých věcí. )
Tato podmínka není šťastně zvolena, neboť daňové přiznání na daň z nabytí nemovitých věcí se podává nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad.
Na daňovém přiznání se uvádí údaje o změně vlastnictví, jako je datum provedení vkladu práva do katastru nemovitosti a číslo rozhodnutí katastrálního úřadu. Tyto údaje nemůže kupující před podpisem smlouvy na daňové přiznání uvést, protože ještě nejsou známy. Pokud bude daňové přiznání bez uvedených údajů podáno, půjde o neúplné podání a finanční úřad bude poplatníka vyzývat k doplnění chybějících údajů. V případě, že v budoucnu nedojde k zápisu vkladu do katastru nemovitosti, finanční úřad daň z nabytí nemovitých věcí nevyměří z důvodu neexistence předmětu daně.
Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je převodce, tedy prodávající a kupující je ručitelem. Zákon o nabytí nemovitých věcí umožňuje smluvním stranám v kupní smlouvě sjednat, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel. Dle výkladu ministerstva finanční je třeba, aby v kupní smlouvě byla tato věta uvedena přesně. Nestačí uvést, že daň zaplatí nabyvatel.
Pokud si strany sjednají, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí se stane kupující, na prodávajícího se již žádné ručitelské závazky nevztahují. Zákon institut ručení za daň předepisuje jen v případě, kdy poplatníkem daně je prodávající. Pokud bude v kupní smlouvě sjednáno, že poplatníkem daně je nabyvatel, nemá převodce (prodávající) žádné důvody požadovat podání daňového přiznání před podpisem kupní smlouvy.